Rekvalifikace

KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

- zdravotním postižením *Kurz akreditovaný MPSV*

Detaily kurzu

Název:
KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
- zdravotním postižením *Kurz akreditovaný MPSV*
Termín:
Kurz již proběhl. Pokud máte o kurz zájem, zašlete nám poptávku
Cena:
6 890 Kč vč. DPH
MOŽNOST POŽÁDAT O ÚHRADU KURZU ÚŘAD PRÁCE
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Bc. Jana IVAN, tel.: 595 620 118, 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz
Garant:
Mgr. Marcela Gabzdylová
Rozsah:
150 vyuč. hod. (102 hod. teorie a 48 hod. praxe) +
Lektoři:
PhDr. Miroslava Tichopádová
Bc. Eva Zwyrtková
Mgr. Hana Hanusková
Bc. Kamila Mazurová
Mgr. Eva Bočková
Program:
Absolventi kurzu - Pracovník v sociálních službách - získají důležité poznatky o vztazích, chování a přístupech k uživatelům socálních služeb, osvojí si znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro uspokojování potřeb uživatelů v oblasti pomoci při osobní hygieně, stravování, vyprazdňování, spánku, odpočinku, úpravy prostředí a nácviku sebeobslužných úkonů. Dokáží se orientovat i v problematice péče o klienty s mentální retardací a multihandicapem, osvojí si základy pedagogiky volného času, psychologie a psychopatologie. Získají vědomosti z oblasti výchovy ke zdraví, ale i o metodách sociální práce, rovněž tak komplexní vědomosti péče o uživatele v domácím prostředí.

Součástí výuky kurzu - Pracovník v sociálních službách - je praxe v domovech pro seniory.

Obsah kurzu:

- Metody sociální práce (role soc. pracovníka, způsoby práce v sociálních službách, individuální metody práce, případové vedení, sociální poradenství, zdravotnické, psychologické, sociální, pedagogické a pracovní aspekty sociální rehabilitace, problémy sociální adaptace osob)

- Kvalita v sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb

- Základy péče o domácnost (správná péče o domácnost, rozvrh pracovního dne, klid, skladování a prání prádla, léky)

- Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času (teorie volného času, funkce, struktura, cíle a principy, typy zařízení a programů volného času, výchova lidí s postižením, nevhodné výchovné působení, kultura, zvyklosti)

- Psychologie (osobnostní vlastnosti pracovníka soc. péče, psychologie osobnosti, odolnost vůči životním situacím, řešení postojů a reakcí klientů, pocit jistoty, krizové situace, konflikty)

- Psychopatologie (základy, duševní poruchy)

- Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, alternativní komunikace (klíčové problémy, verbální a nonverbální komunikace, komunikační techniky, nácvik komunikačních dovedností)

- Somatologie (eukaryotická buňka, tkáně, opěrná, pohybová, oběhová, trávicí a nervová soustava, smyslové orgány)

- Prevence vzniku závislosti osob na soc. službě (rizikové faktory vzniku závislosti, individuální plánování, mapování potřeb, zapojování klienta do rozhodování)

- Ochrana zdraví (BOZP pracovníků v soc. službách, základy první pomoci – specifikace ran, neodkladná resuscitace, poskytnutí první pomoci, praktický nácvik)

- Sociálně právní minimum (právní předpisy, žádosti klientů, správní řád)

- Etika, lidská práva, důstojnost (etika zásahu do života klienta a jeho rodiny)

- Péče o nemocné (podstata a fáze pečovatelského procesu, potřeby člověka, pomoc při zajišťování potřeb, péče o aktivitu klienta, pohyb a tělesná aktivita, mobilita, imobilizační syndrom, nácvik soběstačnosti a pohybové aktivace, kondiční a dechová cviční, péče o staré osoby, o děti a nedospělé klienty se zdravotním postižením, péče na lůžku, podávání obkladů, aplikace tepla a chladu)

- Péče o hygienu (prádlo, ústní dutina, chrup, toaleta, celková koupel, vlasy, nehty, inkontinence, oblékání, vyprazdňování, kůže, výživa, spánek a odpočinek, fyziologické funkce, doprovod k lékařskému ošetření, škodlivé návyky)

- Základy hygieny (člověk a prostředí, hygiena a epidemiologie, státní dozor a dohled, nákazy, imunizace, hygiena výživy, práce, obecná a komunální, hygiena u dětí a dorostu, protiepidemický obor)

- Psychosociální aspekty chronických infekčních onemocnění (specifikace chronických onemocnění, zdravotní problémy osob, postoje ke klientům)

- Problematika zdravotního postižení (tělesná a mentální postižení, sluchová a zraková postižení, stupně postižení, interní choroby, duševní poruchy, sociální rehabilitace, psychologické problémy)

- Prevence týrání a zneužívání osob (typy týrání a zneužívání, identifikace zdrojů, nežádoucí jednání a postoje pracovníků soc. služeb, ochrana práv uživatelů služeb, supervize)

- Krizová intervence (druhy krize a krizových intervencí, spouštěče krize, průběh a fáze krize, principy a postupy krizové intervence, vyrovnávací mechanismy, redukce ohrožení, následná péče, rizikové faktory, spolupráce s okolím)

- Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba (klienti v krizi, agresivní, sebevražední, psychoterapeutická intervence, sebeobrana – teorie a nácvik)

Možnosti uplatnění: Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, centra denních služeb, domovy pro osoby se zdravotním postižením, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, azylové domy, dětské skupiny, terapeutické komunity, sociální poradny, pracoviště ranné péče, zařízení následné péče.Poznámka:
Cílem kvalifikačního kurzu - Pracovník v sociálních službách - je připravit účastníky pro výkon pečovatelské služby v oblasti poskytování obslužné a základní výchovné péče jak uživatelům v ústavních zařízeních sociálních služeb, tak uživatelům terénních sociálních služeb.

S dosaženým vzděláním mohou absolventi kurzu - Pracovník v sociálních službách - pracovat v Domovech pro seniory, ÚSP. Rovněž tak u organizací, které poskytují péči nesoběstačným, nemocným a starým lidem v jejich domácnostech. V těchto službách mohou také pracovat na základě vlastního živnostenského listu.

Obsahová náplň kurzu - Pracovník v sociálních službách - i rozsah je v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Kurz akreditovaný MPSV ČR /zaměřený na pracovní činnost dle § 116, odst.5, písm.a)- na přímou obslužnou péči, písm. b)- na základní výchovnou nepedagogickou činnost ;písm. c)- na pečovatelskou činnost v domásnosti; zákona č. 108/2006Sb.-/

Kurz - Pracovník v sociálních službách - je určen pro: pro absolventy SO, ÚS, ÚSO i s ukončeným základním vzděláním se zájmem o práci v oblasti sociální péče o seniory a občany se zdravotním postižením.

V ceně kurzu - Pracovník v sociálních službách - jsou zahrnuty učební texty.

Cenu kurzu je možné rozdělit na splátky.

Teoretická výuka probíhá 3 dny v týdnu/ v odpoledních hodinách a praktická výuka je realizovaná v domovech pro seniory/ v dopoledních hodinách.

Účastníci obdrží na začátku kurzu výukové materiály v tištěné podobě.

Absolventi na základě úspěšně vykonané zkoušky a kladného stanoviska z odborné praxe obdrží OSVĚDČENÍ O KVALIFIKACI s akreditací MPSV ČR.

Doprava do místa konání
DTO CZ, s.r.o.,
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory
- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12, 14 /směr Poruba/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
Výstupní zastávka Mariánské náměstí !

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(0,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(0,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.