Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Účetnictví, daně, mzdy, EET   Informace o kurzu

DAŇOVÝ SPECIALISTA - pokročilejším, rekvalifikační kurz MŠMT
Porozumíte všem hlavním daňovým předpisům. Osvojíte si problematiku DPPO, DPFO a DPH .

Termín kurzu: 03.04.2018 - 06.06.2018
Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
 
Detail kurzuPřihláška
Cena vč. DPH10 250 Kč

Detaily kurzu pro termín "od 05.04.2017 do 09.06.2017"

NázevDAŇOVÝ SPECIALISTA - pokročilejším, rekvalifikační kurz MŠMT
Porozumíte všem hlavním daňovým předpisům. Osvojíte si problematiku DPPO, DPFO a DPH .
Termínod 05.04.2017 do 09.06.2017
Cena9 350 Kč vč. DPH
VELMI VÝHODNÁ CENA !!!
Místo konáníDTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
ManažerBc. Jana Ivan, organizační garant, tel: 595 620 118,724 211 606, e-mail: jana.ivan@dtocz.cz
GarantIng. Václav Polok, daňový poradce s kolektivem zkušených odborníků
Rozsah140 vyučovacích hodin
LektořiIng. Pavel Vlach - odborník na problematiku DPPO, ředitel územního pracoviště finančního úřadu ve Frýdku-Místku
Ing. Václav Polok, odborný garant kurzu a specialista na problematiku Daňového řádu a mezinárodních daňových vztahů
Ing. Christian Žmolík daňový poradce a specialista na problematiku CN, Daně silniční a daně z příjmů
Ing. Karla Chrobáková, specialista na problematiku Daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí
Ing. Dagmar Beránková, Auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně
Ing. Jiří Hrubý - specialista na problematiku DPFO
Ing. Miroslava Nováková - metodik, specialista na nepřímé daně, zkušená lektorka
ProgramAktuální program kurzu: 5. 4. - 9. 6. 2017
Začátek od 5. 4. 2017
Prezence od 13.45 hodin a začátek všech soustředění vždy od 14.00 hodin

1. soustředění: 5. 4. a 11. 4. 2017 - 2 přednášky - přednáší Ing. Pavel Vlach
Problematika zákona o dani z příjmů právnických osob - aplikace v příkladech, vymezení pojmů, vymezení předmětu daně, transformace výsledku hospodaření na základ daně, vybrané okruhy nákladů a výnosů, tvorba opravných položek k pohledávkám, dodanění polhůtních závazků, náklady spojené se zaměstnanci, nájemní vztahy, nepotřebné zásoby, hmotný a nehmotný

2. soustředění: 13. 4. a 18. 4. 2017 - 2 přednášky - přednáší Ing. Jiří Hrubý
Daň z příjmů fyzických osob, poplatníci daně, druhy příjmů, příjmy z podnikání, daňová evidence, dílčí základ daně, spolupráce osob při podnikání, sdružení fyzických osob, daňové a nedaňové výdaje, dopady změny ve způsobu uplatňování výdajů, nakládání s majetkem, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy, nezdanitelné částky, slevy na dani, institut platebního zprostředkovatele, příjmy ze zahraničí, editační povinnosti, procvičování na příkladech

3. soustředění: 20. 4. 2017 - 1 přednáška - přednáší Ing. Pavel Vlach
Problematika zákona o dani z příjmů právnických osob - aplikace v příkladech, vymezení pojmů, vymezení předmětu daně, transformace výsledku hospodaření na základ daně, vybrané okruhy nákladů a výnosů, tvorba opravných položek k pohledávkám, dodanění polhůtních závazků, náklady spojené se zaměstnanci, nájemní vztahy, nepotřebné zásoby, hmotný a nehmotný

4. soustředění: 24. 5. a 25. 5. a 2. 5. 2017 - 3 přednášky - přednáší Ing. Miroslava Nováková
Aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR a GFŘ, změny v oblasti sazeb daně v roce 2017, zálohové platby, daňové doklady, místo plnění při poskytnutí služby, převod nemovitosti, poskytování pojišťovacích a zajišťovacích služeb, ručení za nezaplacenou daň, registrace k DPH, další změny v oblasti DPH, upozornění na časté chyby při uvádění údajů v DAP k DPH a možnosti jejich řešení, vybraná problematika týkající se plnění realizovaných v rámci EU a ve vztahu k třetím osobám, uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží, praktické příklady, diskuse a odpovědi na dotazy

5. soustředění - 1 přednáška - přednáší Bc. Elen Vontorková
Aplikace novely zákona v oblasti zdaňování mezd a odměn po novele, příjmy ze závislé činnosti, roční zúčtování, důchodové spoření, internet finanční správy

6. soustředění: 9. 5. 2017 - 1 přednáška - přednáší Ing. Christian Žmolík
Změny v oblasti cestovních náhrad roku 2017 a silniční daň roku 2017, cestovní náhrady a silniční daň. Zásadní změny, zásady při vyplácení CN, cesty podnikatelů, fyzických osob a OSVČ, povinnosti zaměstnavatele, krácení a nekrácení stravného, používání služebních vozidel, tuzemská a zahraniční pracovní cesta, daňová uznatelnost cestovních náhrad, zálohy, vyúčtování a vypořádání, stanovení a prokazování jednotlivých druhů cestovních náhrad

7. soustředění: 11. 5. 2017 - 1 přednáška - přednáší Ing. Václav Polok - odborný garant kurzu
Daňový řád - praxe v roce 2017, nová aplikace složité problematiky zákona s příklady, aplikace základních zásad daňového řádu, dříve správy daní a fází daňového řízení v daňové praxi, lhůty v daňovém řízení, dokazování v daňovém řízení, rozhodnutí správce daně, vyměření za použití pomůcek, závazné posouzení při správě daní, daňová kontrola, doručování písemností správce daně, dodatečné daňové přiznání, vytýkací řízení a vracení daňových přeplatků,opravné prostředky v daňovém řízení

8. soustředění: 18. 5. a 19. 5. 2017 - 2 přednášky - přednáší Ing. Dagmar Beránková
Příklady účtování náročných účetních operací podnikatelů, právní rámec pro vedení účetnictví podnikatelů, vybrané příklady účtování, účetní závěrka podnikatelů, kteří vedou účetnictví, praktické příklady účtování

9. soustředění: 23. 5. 2017 - 1 přednáška - přednáší Ing. Václav Polok - odborný garant kurzu
Mezinárodní daňové vztahy po novele daně z príjmů, daňový rezident a nerezident, zdroj příjmů, stálá provozovna a zdaňování služeb, daňová problematika v EU, daňové systémy, mezinárodní pronájem pracovní síly, způsob vybírání a zajištění daně, vznik a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, daňové vypořádání příjmů ze zahraničí

10. soustředění: 25. 5. 2017 - 1 přednáška - přednáší Ing. Karla Chrobáková
Daň z nabytí nemovitých věcí (diagram stanovení nabývací hodnoty)
Daň z nemovitých věcí a příklady po novele, základní pojmy a zákon č. 338/1992 Sb., správa daně a nemovitostí, výpočet daně z nemovitostí s příklady

11. soustředění: 30. 5. 2017 - 1 přednáška - přednáší Ing. Miroslava Nováková
Praktické příklady z uplatňování DPH v praxi

12. soustředění: 1. 6. 2017 - 1 přednáška - přednáší Ing. Jiří Hrubý
Procvičování problematiky DPFO na souvislých příkladech, včetně sestavení daňového přiznání

13. soustředění: 6. 6. 2017 - 1 přednáška - přednáší Ing. Pavel Vlach
Procvičování problematiky DPPO na souvislých příkladech, včetně sestavení daňového přiznání

Závěrečná zkouška 9. 6. 2017 - Písemná zkouška komplexního případu - zkušební komise
Úspěšným absolventům bude předáno akreditované Osvědčení MŠMT ČR na činnost Daňového specialisty

Jaké vědomosti získá absolvent kurzu:
• Umí poradit při řešení náročnější daňové a účetní problematice.
• Zná náročnější problematiku daní a účetnictví dle shody ekonomických kritérií EU a
je připraven tuto problematiku aplikovat v praxi účetních jednotek.
• Zná v plném rozsahu nejnovější legislativu získanou výukou ve vzdělávacím programu.
• Umí zvládnout kvalifikační přípravu a doladění formy znalostí před písemnou
zkouškou u Komory daňových poradců na profesi Daňový poradce


Určeno všem:
- účetním
- účetním ve vedoucím postavení,
- finančním účetním a manažerům
- těm, kteří se chtějí připravit na zkoušky daňového poradce
- specialistům v oboru účetnictví, daní a financí, poradcům
- samostatným účetním všech subjektů
a těm, kteří v oboru potřebují znát něco navíc…

PODMÍNKY:
- Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a částečné praktické znalosti ekonomiky a účetnictví.

PoznámkaINFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Kurz se uskuteční v odpoledních hodinách na DTO CZ, v programu uvedených dnech.

var. symbol: 32 10 17 00
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
Cena již s 0 % DPH je 9.350,- Kč

PLATBA:
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě. Daňový doklad obdržíte u prezence nebo následně poštou. V případě hotovostní platby v den prezence účastník obdrží Daňový doklad o zaplacení.

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- výukové materiály (lektoři výukové materiály připraví a odešleme je všem přihlášeným elektronickou cestou před přednáškou jednotlivých bloků. Můžete si přinést do výuky vlastní notebook.
- občerstvení (káva, čaj, nealko)

DALŠÍ INFORMACE:
Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ, abychom Vám mohli zaslat výukové materiály - nejpozději však dva dny před termínem výuky.
Další info k přihlášení, příp. zpožděné přihlášení Vám poskytne manager akce Bc. Jana Ivan - tel.: 595 620 118, mobil: 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz