Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Facility management, správa majetku a budov, stavebnictví   Informace o kurzu

❌ Stavební zákon v praxi

Detaily kurzu pro termín "29.03.2017"

Název❌ Stavební zákon v praxi
Termín29.03.2017
Cena1 452 Kč vč. DPH
Místo konáníDTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
ManažerKarin HAMPLOVÁ, 724 339 311, k.hamplova@dtocz.cz
GarantMgr. Martina PAVELKOVÁ
Rozsah8 vyučovacích hodin
LektořiMgr. Martina Pavelková
ProgramV rámci semináře se účastníci seznámí s poznatky z aplikační praxe, s územním plánováním a problematikou aplikace územně plánovací dokumentace v řízeních dle stavebního zákona, dále s problematikou stavebního zákona v části územního řízení a stavebního řádu a jeho klíčových institutů. Představeny budou také prováděcí vyhlášek a související (zvláštní) zákony, které jsou v řízeních dle stavebního zákona aplikovány skrze stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů.
Dále bude účastníkům také představená novela stavebního zákona, která je v současné době projednávaná v Parlamentu ČR.

● Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
● Prováděcí předpisy,
- Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území,
- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
● Zvláštní právní předpisy
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně životního prostředí,
- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF,
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,
- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Obsah semináře
♦ Stavební zákon v platném znění v praxi
- územní plánování
- umisťování staveb, územní řízení a zjednodušující postupy
- stavební řád, povolování staveb a zjednodušující postupy
- údržba staveb, nezbytné úpravy, odstraňování staveb, sankce
♦ Prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu a jejich aplikace
♦ Zvláštní právní předpisy a právní předpisy související se stavebním zákonem
♦ Novela stavebního zákona
♦ Dotazy
Poznámka Seminář Stavební zákon v praxi je určen pro účastníky procesu přípravy, povolování a realizace stavby, především investory, inženýrské a projekční kanceláře, autorizované inženýry, architekty a techniky činné ve výstavbě, stavební zhotovitelské firmy, reklamní agentury a pracovníky orgánů veřejné správy, zejména stavebních úřadů.

Časový rozvrh
Prezence: od 8:15 - 8:30 hodin
Výuka: od 8:30 - 16:00 hodin

Cena semináře
1.452 Kč vč. DPH
V ceně je zahrnuto drobné občerstvení.