Facility management, správa majetku a budov, stavebnictví

SPRÁVA MAJETKU A PROVOZ BUDOV - na profesní činnost SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ

při podání přihlášky do 30. 6. 2017, obdržíte slevu ve výši 1.000 Kč z ceny kurzu!!!

Detaily kurzu

Název:
SPRÁVA MAJETKU A PROVOZ BUDOV - na profesní činnost SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ
při podání přihlášky do 30. 6. 2017, obdržíte slevu ve výši 1.000 Kč z ceny kurzu!!!
Cena:
18 850 Kč vč. DPH
Při podání přihlášky do 30.6.2017, sleva 1.000 Kč z ceny!!!
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Bc. Jana Ivan, tel. 724 211 606
Garant:
doc. Ing. František KUDA, CSc. – Fast VŠB TU Ostrava s kolektivem specializovaných odborníků v daných oborech
Rozsah:
150 vyučovacích hodin
Lektoři:
V NAŠEM KURZU PŘEDNÁŠEJÍ TI NEJVĚTŠÍ ODBORNÍCI Z OBORU:

- doc. Ing. František KUDA, CSc., Katedra městského inženýrství FAST VŠB - TU Ostrava, odborný garant studijního oboru Správa majetku a provoz budov s kolektivem špičkových odborníků v dané oblasti
- doc. Ing. Jaroslav SOLAŘ, Ph.D., FAST VŠB - TUO, katedra Pozemního stavitelství
- Ing. Jiří FRÝBA, KLIMAKONSULT, s.r.o., Praha
- Ing. Zdeněk JAROŇ - specialista na TZB
- Ing. Renáta ZDAŘILOVÁ, Ph.D., FAST VŠB - TUO, katedra Městského inženýrství
- Ing. Pavel Merta, specialista na problematiku
- doc. Ing. Daniel MACEK, FSv ČVUT Praha
- Ing. Ondřej ŠTRUP, Hein Consulting Praha, prezident IFMA CZ
- Ing. Jiří KARÁSEK, Ph.D., FSv ČVUT Praha
- Ing. Eva Wernerová,PhD., Katedra městského inženýrství FAST VŠB – TU Ostrava
- Ing. Jindřich PATER, specialista pro danou oblast, autorizovaný inženýr v oborech TZS,TPS a EA
- Ing. Regina Kuchtová,PhD. – specialista na právní aspekty správy majetku
- Jan TALÁŠEK, Manažer projektu CAFM, ATALIAN CZ, s.r.o.
- RNDr. Petr Glos, Masarykova univerzita Brno, vedoucí odd. FM SUKB
- Ing. arch. Regina Kuchtová - specialista v dané oblasti
Program:
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
1. Profese SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ je NOVINKOU pro ucelené odborné technické vzdělání a podle nových podmínek, OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU. Dd 1.1.2014 se funkce SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ orientuje v procesu výkonu správy majetku.

2. Správce nemovitostí má možnost svou činnost vykonávat jak v zaměstnaneckém poměru, tak i jako OSVČ.

3. Absolventi profesního vzdělání najdou uplatnění u všech firem s provozem a údržbou, u právnických i fyzických subjektů, církví, státní správy, úřadů a institucí, nemocnic, společenství vlastníků bytových jednotek, vlastníků nemovitostí a organizací vykonávající správu nemovitostí jako jsou realitní kanceláře, velké průmyslové podniky, vč. středního a vysokého managementu, jakož i u obchodních center a veřejné správy.

4. V Evropském a světovém kontextu má vzdělání a praxe v oboru již dlouholetý význam.

ANOTACE KURZU A PROFIL ABSOLVENTA PO UKONČENÍ VZDĚLÁNÍ V KURZU:

Absolvent vzdělávacího programu „SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ" je technicky vzdělaným odborníkem - má znalosti:

• v teoretickém pojetí z oblasti managementu právo a legislativu
• v investičním procesu oblast plánování a kalkulace doplněnou znalostmi ekonomického zvažování každého strategického, taktického či operativního řešení
• nové legislativy v oblasti stavebního minima
• v oblasti praktického výkonu Správy majetku a provozu budov
• v oblasti správy a provozu nemovitého majetku a využívání investic
• v oblasti provozní potřeby uživatelů objektů se schopnostmi soustředit se i na specifické provozní detaily správy nemovitostí
• v pořizování dlouhodobého majetku (investic) v soukromé i veřejné sféře, který je vždy složitý, časově, finančně i organizačně náročný, vč. neméně významné exploatační fáze procesu (provozování, údržby, oprav či rekonstrukce majetku stavebního a strojního charakteru)
• a je připraven být zodpovědný za optimální provoz budov, jejich technická zařízení, funkceschopnost veškeré činnosti probíhající uvnitř i vně budov a umí:
• posoudit hospodárné vynakládání soukromých a veřejných financí v provozu správy a souvisejících služeb, zejména movitého majetku
• svůj vědomostní potenciál uplatňovat jak u investorů, developerských společností v oblastech budování objektů s vysokou užitnou hodnotou a nízkými provozními náklady, tak u vlastníků nemovitostí a organizací vykonávajících správu nemovitostí, jako realitních kancelářích, velkých průmyslových podnicích, ve středním a vysokém managementu, administrativních a obchodních center, ale v organizacích podléhajících veřejné správě jako jsou nemocnice a státní instituce

KURZ JE URČEN ZEJMÉNA PRO :
• všechny firmy s provozem a údržbou – právnické i fyzické osoby • státní správu, úřady, školství a instituce
• společenství vlastníků
• vlastníky nemovitostí a organizace vykonávající správu nemovitostí • realitní kanceláře • velké průmyslové podniky,
• střední a vysoký management a administrativní a obchodní centra • ale i pro organizace podléhající veřejné správě - nemocnice, státní instituce
• a všem těm, kteří v praxi zkušenosti mají a doplní si je uceleným vzděláním potřebným budoucí profese, která pro tuto činnost bude podmínkou a všechny zájemce k doplnění nejnovější legislativy v oboru, vč. doladění všech nových změn zákonů:
(Stavební zákon – Ekonomická legislativa – manažerského vzdělávání ve "Facility management" – v základním
přehledu z oblasti správy majetku a provozu budov – ve stavebním minimu vybraných statí stavební problematiky
– v praktické problematice výkonu Správy majetku a provoz DALŠÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA KURZU ve smyslu Novely Živnostenského zákona od 1.1.2012:
• Činnost Správa majetku patří do živnosti volné, ve smyslu Živnost. zák. č. 278/2008 Sb., v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona, obor č. 58 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí. …., nebo do živnosti vázané jako Oceňování majetku pro – věci movité - věci nemovité - nehmotný majetek - finanční majetek. Pro oceňováni věcí movitých a nemovitých je potřeba doložit ještě odbornou způsobilost, kterou najdete v příloze č. 2 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. Obsahová náplň této živnosti je rovněž uvedena v zákoně č. 278/2008 Sb.

DOPORUČENÉ PODMÍNKY:
• minimálně středoškolské vzdělání

LEKTORSKÝ KOLEKTIV:
Odborný garant kurzu: doc. Ing. František KUDA, CSc, vedoucí Katedry městského inženýrství FAST VŠB - TU Ostrava, studijní obor Správa majetku a provoz budov s kolektivem špičkových odborníků v dané oblasti.


ODBORNÝ PROGRAM: TERMÍNY

1. soustředění - 6. 10 .2017 : přednáší a konzultuje doc. Ing. František KUDA, CSc. – odborný garant kurzu FAST VŠB - TUO, katedra Městského inženýrství
- Základní přehled z oblasti správy majetku a provozu budov
- Úvod do problematiky oblasti správy majetku a provozu budov
- Dokumentace staveb

2. soustředění - 12. 10. 2017 - pátek: přednáší Ing. Pavel Merta
- Technicko - ekonomické aspekty správy budov

3. soustředění - 13. 10. 2017: přednáší Ing. Jiří Frýba, KLIMAKONSULT, s.r.o., Praha
- Technika prostředí staveb a technické aspekty provozu budov
- Technické aspekty provozování technických zařízení budov
- Základní přístupy ke správě a údržbě budov

4. soustředění - 20. 10. 2017 : přednáší Ing. Jaroň
- TZB (technické zabezpečení budov)

5. soustředění - 26. 10. 2017 : přednáší Ing. Renáta Zdařilová, Ph.D., FAST VŠB TUO, Katedra městského inženýrství
- Nauka o budovách (typologie), základní všeobecné typologické zásady navrhování a užívání budovna podkladě obecných požadavků na výstavbu


II. ETAPA - Aspekty správy majetku a údržby budov

6. soustředění - 27. 10. 2017:přednáší doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D, FAST VŠB TUO. Katedra pozemního stavitelství
- Konstrukce staveb - budov
- Poruchy a rekonstrukce budov

7. soustředění - 3. 11. 2017: přednáší Ing. arch. Regina Kuchtová
- Právní aspekty správy majetku

8. soustředění - 10. 11. 2017: přednáší Ing. Daniel Macek, FS ČVUT Praha
- Technické aspekty správy majetku. Plán obnovy a údržby objektů.

9. soustředění - 16. 11. 2017 : přednáší doc. Ing. František Kuda, CSc.
- Hodnota spravovaných nemovitostí

10. soustředění - 23. 11. 2017 : přednáší Ing. Ondřej Štrup, Hein Consulting Praha, prezident IFMA CZ
- Facility management v evropském a světovém kontextu

11. soustředění - 24. 11. 2017: přednáší Ing. Jindřich Pater, specialista pro danou oblast, autorizovaný inženýr v oborech TZS, TPS a EA
- BOZP a PO při správě budov

12. soustředění - 30. 11. 2017 : přednáší Ing. Pavel Merta
- Správa domovního bytového fondu v praxi

13. soustředění - 1. 12. 2017 : přednáší Ing. Jiří Karásek, Ph.D, FSv ČVUT Praha
- Energetické aspekty správy budov

14. soustředění - 7. 12. 2017: přednáší doc. Ing. František Kuda, CSc.
- Analýza stavu budov. Užitek stavebního díla a optimalizace technicko - ekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla

15. soustředění - 8. 12. 2017 : přednáší Ing. Eva Wernerová, PhD. Katedra městského inženýrství FAST VŠB TU Ostrava
- Provozní řády a manuály provozu budov


III. ETAPA - Nástroje pro výkon správy majetku

16. soustředění - 15. 12. 2017: přednáší Jan Talášek, Manažer projektu CAFM, ATALIAN CZ, s.r.o.
- Výkon správy majetku a problematika výkonu správy majetku - informační a komunikační technologie ve FM a SW, podpora FM

17. soustředění - 4. 1. 2018: přednáší Jan Talášek, Manažer projektu CAFM, ATALIAN CZ, s.r.o.
- CAFM - Informační systémy facility managementu
- Projektové řízení - proces zavádění FM do praxe

18. soustředění - 5. 1. 2018 : přednášejí RNDr. Petr Glos, Masarykova univerzita Brno, vedoucí odd. FM SUKB
- Využití GIS pro FM

19. soustředění - 12. 1. 2018: přednáší doc. Ing. František Kuda, CSc.
- Doporučení témat k závěrečné práci
- Zkušenosti se správou veřejných institucí a prohloubení znalostí a praktických dovedností z podnětu účastníků u dosud probraných témat

20. soustředění - 19. 1. 2018: přednáší doc. Ing. et. Ing. František Kuda, CSc.
- Best practise účastníků kurzu
- Konzultace k závěrečným pracem

15. 2. 2018: zkušební komise
Zkouška, obhajoba
• Obhajoba závěrečné práce před komisí (ověření teoretických znalostí účastníků kurzu ve vazbě na ZP)
• Předání osobního Osvědčení akreditace MŠMT ČR s celostátní platností na pracovní činnost SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ

Poznámka:
INFORMACE PRO NEZAMĚSTNANÉ
- Je možnost získat příspěvěk na vzdělávací činnost až do výše 50.000,- Kč po dobu tří let.
- Úřady práce tyto požadavky individuálně hodnotí s přihlédnutím na důležitost odůvodnění podané žádosti
- Moravskoslezský kraj tuto možnost individualně schvaluje

INFORMUJTE SE U NÁS CO NEJDŘÍVE, POMŮŽEME VÁM VYŘÍDIT ŽÁDOST!!!

INFORMACE PRO FIRMY:
Možnost krytí kurzu projektem.

PŘIHLÁŠKY PODANÉ DO 30. 6. 2017 - SLEVA 1.000 KČ Z CENY KURZU!!!

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Kurz se uskuteční na DTO CZ, s.r.o. Ostrava ve vlastních učebnách jako celodenní soustředění.
Jednotlivá soustředění budou termínově uvedena v programu v krátké době.
Zahájení kurzu je 6. 10. 2017 a výuka potrvá s malými přestávkami do 15. 2. 2018.
Jednotlivá soustředění proběhnou vždy od 9.00 hod - do cca 16.30 hod.
První den je prezence účastníků od 8.30 hod.

var. symbol: 32 30 17 00
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
Cena s 0 % DPH je 18. 850 Kč
Bankovní spojení : KB Ostrava č účtu 64804761/0100

PLATBA:
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě. Daňový doklad obdržíte u prezence nebo následně poštou. V případě hotovostní platby v den prezence účastník obdrží Daňový doklad o zaplacení.

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- výukový materiál (lektoři výukové materiály připraví a následně budou odeslány všem přihlášeným, elektronickou cestou před přednáškou jednotlivých bloků). Můžete využít vlastní notebook.
- výuka lektorů

DALŠÍ INFORMACE:
Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ, abychom Vám mohli zaslat výukový materiál - nejpozději však dva dny před termínem výuky. Další informace k přihlášení Vám poskytne: manager akce Bc. Jana Ivan, tel.: 595 620 118 nebo 724 211 606 nebo email: jana.ivan@dtocz.cz


Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(0,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(0,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.