Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Lidské zdroje a personalistika   Informace o kurzu

PERSONALISTA - MANAŽER LIDSKÝCH ZDROJŮ
s osobním osvědčením na profesi Personalista se zaměřením na LIDSKÉ ZDROJE

Detaily kurzu pro termín "od 21.09.2017 do 22.02.2018"

NázevPERSONALISTA - MANAŽER LIDSKÝCH ZDROJŮ
s osobním osvědčením na profesi Personalista se zaměřením na LIDSKÉ ZDROJE
Termínod 21.09.2017 do 22.02.2018
Cena19 850 Kč vč. DPH
velmi výhodná, trvalá cena dlouhodobého kurzu
Místo konáníDTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
ManažerMgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz
Garantprof. Ing. Růžena Petříková , CSc.,
Rozsah1 - 2 x týdně po celý den
Lektořiprof. Ing. Růžena Petříková, CSc., odborný garant kurzu, specialista na problematiku
s kolektivem uznávaných špičkových odborníků v dané oblasti jak v ČR, tak u mezinárodních společností
Ing. Alan Vápeníček, CSc., certifikovaný lektor a poradce v oblasti personalistiky
Ing. Lucie Baranová, specialista v personalistice
Ing. Dušan Jeřábek, lektor pro kurzy v oblasti managementu, soft skills, marketingu a obchodních dovedností.
PhDr. Ivana Seberová, psychologické poradenství a diagnostika, psychoterapie
Jitka Prokopová, MBA, specialista na personální audit, zkušený lektor
Ing. Lumír Pektor, lektor a konzultant v oblasti personalistiky
Mgr. Stanislav Matušů, MBA - specialista v personalistice
Bc. Elen Vontorková - specialista na pracovněprávní vztahy
Ing. Kateřina Němčíková - DEKRA certification, s.r.o.
ProgramPROGRAM:
Kurz se uskuteční od 21. 9. 2017
Doba trvání jednotlivých přednášek: od 9.00 hodin - cca do 16.30 hodin (první den od 8.30 hod)

1. soustředění: čtvrtek 21. 9. 2017
přednáší prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. – odborný garant kurzu, specialista na problematiku

Řízení lidských zdrojů – ŘLZ v aktuálních dokumentech podnikového managementu – význam, perspektivy. Význam znalostí pro zlepšování podnikových procesů. Organizace vzdělávání zaměstnanců, učící se organizace. Manažerské rozhodování, etika a společenská odpovědnost organizací.

2. soustředění: pátek 22. 9. 2017
přednáší Ing. Dušan Jeřábek – lektor pro kurzy v oblasti managementu, soft skills, marketingu a obchodních dovedností

Týmová práce a efektivní komunikace – Týmy a pracovní skupiny, role v týmech, tvorba týmů a jejich motivace pro výkon /hodnocení týmů/. Oblíbené mýty a omyly v komunikaci. Empatie, umění naslouchat. Argumentace a vyjednávání.

3. soustředění: 6. 10. 2017
přednáší Ing. Alan Vápeníček, CSc.

Konflikty v práci – Proč dochází ke konfliktům a jak jim předcházet. Způsoby řešení. Je konflikt vždy škodlivý? Role HR manažera při řešení konfliktů ve firmě. Šikana, bossing, mobbing a diskriminace

4. soustředění: 13. 10. 2017
přednáší Ing. Alan Vápeníček, CSc. – certifikovaný lektor a poradce v oblasti personalistiky

Motivace a benefitní programy – Volba správné strategie pro motivaci, co lidi skutečně motivuje a co ne, motivační programy. Motivace – Emoce – Stimuly – Spokojenost. Vazba na plány osobního rozvoje. Co platí na kategorii D a THP. Obsah a rozsah benefitních programů.

5. soustředění: 20. 10. 2017
přednáší Jitka Prokopová, MBA specialista na personální audit, zkušený lektor

Hodnocení a spokojenost zaměstnanců – Jak často provádět hodnocení. Formy hodnocení zaměstnanců, nastavení kritérií a způsobů hodnocení. Periodické hodnocení zaměstnance s vazbou na odměnu. Příprava hodnotitelů a hodnocených. Nejčastější chyby při hodnocení. Spokojenost zaměstnanců – monitoring, hodnocení, akční plány.

6. soustředění: 27. 10. 2017
přednáší Bc. Elen Vontorková – specialista na pracovněprávní vztahy

Orientace v pracovně právních vztazích I. – Orientace v zákoníku práce a v občanském zákoníku. Počítačová gramotnost a vedení agendy. Zaměstnávání zdravotně postižených, znevýhodněných. Praktická spolupráce se školami, poskytování praxe, administrativa spojená s evidencí zaměstnanců.


7. soustředění: 3. 11. 2017
přednáší Ing. Lumír Pektor – lektor a konzultant v oblasti personalistiky

Change management – vedení lidí ke změně. Management v období změn, postoje zaměstnanců v průběhu změn. Psychologické aspekty změn, příčiny odporu ke změně. Pozitivní a negativní dopady změn na organizaci. Jak lépe zvládat změny.

8. soustředění: 10. 11. 2017
přednáší Bc. Elen Vontorková

Orientace v pracovně právních vztazích II. – Lékařské prohlídky, úrazy, odškodnění, smlouvy, nástupy, výstupy, agentury práce. Archivace.

9. soustředění: 16. 11. 2017
přednáší Mgr. Stanislav Matušů, MBA

Odměňování zaměstnanců, kolektivní vyjednávání – Kdy peníze stimulují a kdy nikoliv. Jak plánovat odměnové systémy. Odměna navázaná na výkon, jak a kolik? Role odborů, kolektivní smlouva. O čem vyjednávat?

10. soustředění: 24. 11. 2017
přednáší Ing.Kateřina Němčíková

BOZP a PO - Úvod do problematiky BOZP a PO. Seznámení se platnou právní úpravou BOZP a PO, povinnostmi vyplývajícími ze Zákoníku práce

11. soustředění: 30. 11. 2017
přednáší PhDr. Ivana Seberová – psychologické poradenství a diagnostika, psychoterapie.

Psychologie v rukou HR manažera (přínos psychologie) – Základy asertivity a techniky asertivního jednání, osobnostní charakteristiky (typologie a její využití v práci HR manažera). Kognitivní omyly. Jádrové schémata. Obrana proti manipulaci. Vyjádření kritiky a hněvu. Odolnost vůči stresu a techniky duševní hygieny. Syndrom vyhoření.

12. soustředění: 1. 12. 2017
přednáší Ing. Lucie Baranová – specialista v problematice

Vedení efektivního procesu náboru, výběru a příjmu nových zaměstnanců (Recruitment) – Řízení efektivního procesu náboru a příjmu nových zaměstnanců, formy, analýza životopisů uchazečů o zaměstnání, příprava a vedení přijímacího pohovoru. Příprava a plánování. Adaptační plány, monitoring a kontrola procesu.

13. soustředění: 8. 12. 2017
přednáší Ing. Lucie Baranová

Práce s talenty v organizaci - Vyhledávání, získávání, organizování a rozvoj talentů v podniku. Rozdíl mezi talentem a výkonným zaměstnancem. Talentové programy. Motivace talentu a plány nástupnictví.


14. soustředění: 5. 1. 2018
přednáší: Jitka Prokopová,MBA

Popisy pracovních míst, kompetenční modely – Systematizace míst v podniku- Popisy pracovních míst. Co by měly obsahovat PPM – vazba na další personální informace. Získávání informací pro tvorbu PPM. Kompetenční modely. Best Practice. Rozbor kritických míst v popisech a kompetencích. Využití PPM a kompetenčních modelů pro účelné propojení personalistiky a klíčových procesů v organizaci.

15. soustředění: 12. 1. 2018
přednáší Ing. Alan Vápeníček, CSc.

Sdílení Best Practice účastníků kurzu – Výměna praktických zkušeností všech účastníků kurzu, prohloubení znalostí a praktických dovedností dle přání účastníků z dosud neprobraných témat. Konzultace k tematickým okruhům pro závěrečné ověření znalostí.

Certifikační zkouška: písemný test, ústní zkouška: 22. 2. 2018

PROFIL ABSOLVENTA PO UKONČENÍ KURZU :
ABSOLVENT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UMÍ APLIKOVAT VE SVÉ ČINNOSTI:
• personální strategii, její vypracování v systému ŘLZ, řízení a aplikaci v období změn
• výkonově řídit lidské zdroje a prezentovat je vedení společností a zaměstnancům
• nejmodernější trendy personálního řízení
• definovat a hodnotit pracovní pozici, navrhnout, plánovat systém odměňování, vč benefitů ve fiktivní společnosti
• efektivně a účinně realizovat systém – náboru, vzdělávání, hodnocení, odměňování atd.
• definovat úroveň kompetencí a jejich hodnocení
• na modelových situacích řídit personální útvary jako lídry změn ve společnostech
• zhostit se úlohy manažera Lidských zdrojů v procesu řízení znalostí
• plánovat motivační programy v podnikové praxi – vč. jejich sestavení
• správné nastavení cílů auditu a výběr osob vhodných pro vedení a zpracování auditu
• plánovat, vést a řídit vliv firemní kultury, její formování na konkurenceschopnost organizace
• organizovat praktický nácvik vedení pohovoru se zaměstnanci
• plánovat a sestavit pracovní popis

KURZ DOPORUČUJEME VŠEM:
• personálním ředitelům, HR manažerům
• majitelům firem a ředitelům společností
• specialistům personálních útvarů, kteří chtějí vybudovat moderní systém řízení lidských zdrojů
• a všem pracovníkům personálního oddělení, kteří mají zájem o prohlubování znalostí v oblasti lidských zdrojů s možností získání certifikátu na tuto profesní činnost

DŮLEŽITÁ INFORMACE - DOPORUČUJEME SVŮJ ZÁJEM UPLATNĚTE VČAS u přísl. ÚP:

INFORMACE PRO NEZAMĚSTNANÉ !!!
Je možnost získání příspěvku na vzdělávací činnost až do výše 50.000,- Kč po dobu tří let
- Úřady práce tyto požadavky individuálně hodnotí s přihlédnutím na důležitost odůvodnění podané žádosti.
- Moravskoslezský kraj tuto možnost individuálně schvaluje – INFORMUJTE SE na příslušném ÚP
PoznámkaINFO PRO ÚČASTNÍKY
KURZ se uskuteční od 21.9.2017 a ukončen bude (dny konání kurzu čtvrtek, pátek)
v termínech v osnově vždy od 9.00 hod - cca do 16.30 hod (první den od 8:30 hod)

var. symbol: 32 42 17 00
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
CENA : Celková cena kurzu je velmi zvýhodněná a dostupná široké veřejnosti. Možnost úhrady kurzu na splátky.
Po ukončení kurzu získá účastník: Osvědčení o rekvalifikaci akreditovaného vzdělávacího programu a certifikát o absolvování autorizační zkoušky na profesi PERSONALISTA.


PLATBA:
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě.
Daňový doklad obdržíte u prezence, nebo následně poštou.

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- příprava výukového materiálu od lektorů
- výuka lektorů

- VÝUKOVÉ MATERIÁLY VÁM BUDEME S PŘEDSTIHEM ZASÍLAT V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ, před jednotlivými přednáškami
- NOTEBOOK si můžete přinést do výuky k dalším poznámkám ze zaslaného materiálu
- pro výuku budete potřebovat Zákoník práce, který si můžete zakoupit v prodejně norem v přízemí DTO CZ s.r.o.


DALŠÍ INFORMACE:
- Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ, abychom Vám mohli zaslat výukové materiály již k první přednášce - nejpozději však dva dny před termínem výuky ( POZOR ! kurz je počtem účastníků limitován)
- další info k přihlášení, příp. zpožděné přihlášení Vám poskytne:
manager akce Mgr. Jana Ivan, tel.: 595 620 118, mobil: 724 211 606 nebo organizační pracovnice paní Petra Podolowská tel.: 595 620 153, email:p.podolowska@dtocz.cz

Manažer kurzu a organizační pracovnice Vám poskytnou jakékoliv bližší informace. S případnými dotazy se na nás kdykoli můžete obrátit.