Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Účetnictví, daně, mzdy, EET   Informace o kurzu

ÚČETNICTVÍ a daně pro začínající účetní
s celostátním Osvědčením - s logickou výukou ÚČETNICTVÍ A DANÍ

Termín kurzu: 12.03.2018 - 21.05.2018
Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
 
Detail kurzuPřihláška
Cena vč. DPH7 490 Kč

Detaily kurzu pro termín "od 25.09.2017 do 27.11.2017"

NázevÚČETNICTVÍ a daně pro začínající účetní
s celostátním Osvědčením - s logickou výukou ÚČETNICTVÍ A DANÍ
Termínod 25.09.2017 do 27.11.2017
Cena7 490 Kč vč. DPH
ouhodobě stanovená a velmi výhodná cena s 0% DPH - rekv. kurzy nepodléhají DPH
Místo konáníDTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
ManažerMgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz
GarantIng. Jana Hakalová, Ph.D., a Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D., zkušené lektorky s praxí v oboru
Rozsah120 vyuč. hodin, MŠMT ČR akreditovaný rekval. kurz
LektořiIng. Jana Hakalová, Ph.D., a Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D., zkušené lektorky ve výuce
a vzdělávání dospělých – specialisté na účetnictví a daně s dlouholetou praxí
ProgramRekvalifikační kurz Účetnictví je koncipován tak, aby byl úplný začátečník schopen po absolvování kurzu vést účetnictví pro malé a střední firmy. Náplní kurzu je kompletní účtování od zavedení účetní jednotky až po účetní uzávěrku.

Od 25. 9. - 27. 11. 2017. Kurz probíhá v odpoledních hodinách, 2x týdně.
Prezence od 14.30 hodin
Začátek výuky od 15.00 hodin (1 vyuč. hodina = 0:45 min.)

Termíny jednotlivých soustředění:

25. 9. a 27. 9.2017 - 2 soustředění
Zákon o účetnictví a úvod do účetnictví - Rozvaha, majetek a zdroje krytí, náklady a výnosy, účtová osnova, účtový rozvrh. Princip účetnictví, druhy účtů, účetní knihy, účetní zápisy.

2. 10. a 4. 10. 2017 - 2 soustředění
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Charakteristika dlouhodobého majetku, oceňování, pořizování, odpisování,vyřazování.

9. 10. a 11. 10. 2017 - 2 soustředění
Účtová třída 1 - Zásoby. Materiál, zboží, zásoby vlastní výroby (charakteristika oceňování, účtování způsobem A a B)

16. 10. 2017 - 1 soustředění
Procvičování výuky na souvislých příkladech u dlouhodobého majetku a zásob.

18. 10. 2017 - 1 soustředění
Účtová třída 2 - Finanční účty, pokladna, ceniny, účty v bankách a úvěry, atd.

23. 10. a 25. 10. 2017- 2 soustředění
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy: zúčtování daní (vazba na daňový řád) a dotací, přechodné účty aktiv a pasiv, kursové rozdíly. Pohledávky a závazky (dluhy), zálohové faktury

30. 10. 2017 - 1 soustředění
Mzdy. Účtování mezd, analytická evidence u mezd, pojištění zdravotní a sociální

1. 11. a 6. 11. 2017 - 2 soustředění
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, výsledek hospodaření a jeho rozdělení, rezervy atd. Základní kapitál a kapitálové fondy, vznik obchodních korporací.

8. 11. 2017 - 1 soustředění
Procvičování výuky na souvislých příkladech: účty, zúčtovací vztahy, kapitálové účty a dlouhodobé závazky a ukázka vhodného programu na Pc.

13. 11. a 15. 11. 2017 - 2 soustředění
Účtová třída 5 a 6 - Náklady a výnosy: Daňové uznatelné a neuznatelné náklady, účtování provozních, finančních a mimořádných nákladů výnosů - příklady, atd. Charakteristika nákladů a výnosů, vazba na zákon o daních z příjmů dle §24 a §25.

20. 11. 2017 - 1 soustředění
Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty: Stanovení základu daně, výpočet a zaúčtování daně z příjmů, podrozvahové účty a další. Uzavírání účetních knih, použití závěrkových účtů.

22. 11. a 23. 11. 2017 - 2 soustředění
Účetní závěrka a opakování učiva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, vnitropodnikové směrnice, ověření účetní závěrky auditorem, výroční zpráva, zveřejnění údajů z účetní závěrky, výroční zpráva, opakování v příkladech.

27. 11. 2017 - Písemná zkouška - TEST. Poté předání osvědčení na profesní činnost Účetnictví.
PoznámkaIINFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Kurz se uskuteční v odpoledních hodinách na DTO CZ, s.r.o., vždy od 15.00 hodin cca do 19. 00 hodin
Kurz začne od 25. 9. 2017 a ukončen bude 27. 11. 2017 - vždy v odpoledních hodinách
Je možnost přihlásit se i na jednotlivé přednášky kurzu.

Pro výuku je nutné si zakoupit ÚZ magazín Účetnictví podnikatelů, který si můžete pořídit v DTO CZ v přízemí vedle vrátnice.

var. symbol: 32 38 17 00
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
Cena celého kurzu je s 0 % DPH je 7.490,- Kč
Možnost úhrady kurzu na splátky

PLATBA:
- Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě.
- Daňový doklad obdržíte u prezence, nebo následně poštou.
- V případě hotovostní platby v den prezence, účastník obdrží Daňový doklad o zaplacení

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- příprava výukového materiálu od lektorů
- výuka lektorů

DALŠÍ INFORMACE:
Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ. Další info k přihlášení, příp. zpožděné přihlášení Vám poskytne manager akce Bc. Jana Ivan 595 620 118, 724 211 606