Účetnictví, daně, mzdy, EET

ÚČETNICTVÍ a daně pro začínající účetní

s celostátním Osvědčením - s logickou výukou ÚČETNICTVÍ A DANÍ

Detaily kurzu

Název:
ÚČETNICTVÍ a daně pro začínající účetní
s celostátním Osvědčením - s logickou výukou ÚČETNICTVÍ A DANÍ
Cena:
7 490 Kč vč. DPH
ouhodobě stanovená a velmi výhodná cena s 0% DPH - rekv. kurzy nepodléhají DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz
Garant:
Ing. Jana Hakalová, Ph.D., a Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D., zkušené lektorky s praxí v oboru
Rozsah:
120 vyuč. hodin, MŠMT ČR akreditovaný rekval. kurz
Lektoři:
Ing. Jana Hakalová, Ph.D., a Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D., zkušené lektorky ve výuce
a vzdělávání dospělých – specialisté na účetnictví a daně s dlouholetou praxí
Program:
Rekvalifikační kurz Účetnictví je koncipován tak, aby byl úplný začátečník schopen po absolvování kurzu vést účetnictví pro malé a střední firmy. Náplní kurzu je kompletní účtování od zavedení účetní jednotky až po účetní uzávěrku.

Od 25. 9. - 27. 11. 2017. Kurz probíhá v odpoledních hodinách, 2x týdně.
Prezence od 14.30 hodin
Začátek výuky od 15.00 hodin (1 vyuč. hodina = 0:45 min.)

Termíny jednotlivých soustředění:

25. 9. a 27. 9.2017 - 2 soustředění
Zákon o účetnictví a úvod do účetnictví - Rozvaha, majetek a zdroje krytí, náklady a výnosy, účtová osnova, účtový rozvrh. Princip účetnictví, druhy účtů, účetní knihy, účetní zápisy.

2. 10. a 4. 10. 2017 - 2 soustředění
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Charakteristika dlouhodobého majetku, oceňování, pořizování, odpisování,vyřazování.

9. 10. a 11. 10. 2017 - 2 soustředění
Účtová třída 1 - Zásoby. Materiál, zboží, zásoby vlastní výroby (charakteristika oceňování, účtování způsobem A a B)

16. 10. 2017 - 1 soustředění
Procvičování výuky na souvislých příkladech u dlouhodobého majetku a zásob.

18. 10. 2017 - 1 soustředění
Účtová třída 2 - Finanční účty, pokladna, ceniny, účty v bankách a úvěry, atd.

23. 10. a 25. 10. 2017- 2 soustředění
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy: zúčtování daní (vazba na daňový řád) a dotací, přechodné účty aktiv a pasiv, kursové rozdíly. Pohledávky a závazky (dluhy), zálohové faktury

30. 10. 2017 - 1 soustředění
Mzdy. Účtování mezd, analytická evidence u mezd, pojištění zdravotní a sociální

1. 11. a 6. 11. 2017 - 2 soustředění
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, výsledek hospodaření a jeho rozdělení, rezervy atd. Základní kapitál a kapitálové fondy, vznik obchodních korporací.

8. 11. 2017 - 1 soustředění
Procvičování výuky na souvislých příkladech: účty, zúčtovací vztahy, kapitálové účty a dlouhodobé závazky a ukázka vhodného programu na Pc.

13. 11. a 15. 11. 2017 - 2 soustředění
Účtová třída 5 a 6 - Náklady a výnosy: Daňové uznatelné a neuznatelné náklady, účtování provozních, finančních a mimořádných nákladů výnosů - příklady, atd. Charakteristika nákladů a výnosů, vazba na zákon o daních z příjmů dle §24 a §25.

20. 11. 2017 - 1 soustředění
Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty: Stanovení základu daně, výpočet a zaúčtování daně z příjmů, podrozvahové účty a další. Uzavírání účetních knih, použití závěrkových účtů.

22. 11. a 23. 11. 2017 - 2 soustředění
Účetní závěrka a opakování učiva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, vnitropodnikové směrnice, ověření účetní závěrky auditorem, výroční zpráva, zveřejnění údajů z účetní závěrky, výroční zpráva, opakování v příkladech.

27. 11. 2017 - Písemná zkouška - TEST. Poté předání osvědčení na profesní činnost Účetnictví.
Poznámka:
IINFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Kurz se uskuteční v odpoledních hodinách na DTO CZ, s.r.o., vždy od 15.00 hodin cca do 19. 00 hodin
Kurz začne od 25. 9. 2017 a ukončen bude 27. 11. 2017 - vždy v odpoledních hodinách
Je možnost přihlásit se i na jednotlivé přednášky kurzu.

Pro výuku je nutné si zakoupit ÚZ magazín Účetnictví podnikatelů, který si můžete pořídit v DTO CZ v přízemí vedle vrátnice.

var. symbol: 32 38 17 00
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
Cena celého kurzu je s 0 % DPH je 7.490,- Kč
Možnost úhrady kurzu na splátky

PLATBA:
- Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě.
- Daňový doklad obdržíte u prezence, nebo následně poštou.
- V případě hotovostní platby v den prezence, účastník obdrží Daňový doklad o zaplacení

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- příprava výukového materiálu od lektorů
- výuka lektorů

DALŠÍ INFORMACE:
Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ. Další info k přihlášení, příp. zpožděné přihlášení Vám poskytne manager akce Bc. Jana Ivan 595 620 118, 724 211 606

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(0,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(0,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.