Účetnictví, daně, mzdy, EET

DAŇOVÝ SPECIALISTA - pokročilejším, rekvalifikační kurz MŠMT

ucelený program nových změn související s rekodifikaci OZ a zákona o obchodních korporacích

Detaily kurzu

Název:
DAŇOVÝ SPECIALISTA - pokročilejším, rekvalifikační kurz MŠMT
ucelený program nových změn související s rekodifikaci OZ a zákona o obchodních korporacích
Cena:
9 350 Kč vč. DPH
VELMI VÝHODNÁ CENA !!!Možnost úhrady na splátky nebo prostřednictvím Úřadu práce
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Bc. Jana Ivan, organizační garant, tel: 595 620 118,724 211 606, e-mail: jana.ivan@dtocz.cz
Garant:
Ing. Václav Polok, daňový poradce s kolektivem zkušených odborníků
Rozsah:
140 vyučovacích hodin
Lektoři:
Ing. Pavel Vlach - odborník na problematiku DPPO, ředitel územního pracoviště finančního úřadu ve Frýdku-Místku
Ing. Václav Polok, odborný garant kurzu a specialista na problematiku Daňového řádu a mezinárodních daňových vztahů
Ing. Christian Žmolík daňový poradce a specialista na problematiku CN, Daně silniční a daně z příjmů
Ing. Karla Chrobáková, specialista na problematiku Daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí
Ing. Miroslav Chrobák, specialista na Daň z nemovitostí
Ing. Dagmar Beránková, Auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně
Ing. Jiří Hrubý - zkušený lektor, specialista na problematiku DPFO
Ing. Miroslava Nováková - metodik, specialista na nepřímé daně, zkušená lektorka
Bc. Elena Vontorková - zkušená lektorka a odborník na problematiku mezd a příjmů ze závislé činnosti
Program:
Aktuální program kurzu:
Začátek od 2. 10. 2017 - 5. 12. 2017
Prezence od 13.30 hodin a začátek soustředění od 14.00 hodin

1. soustředění 2. 10. a 3. 10. 2017 - 2 přednášky - přednáší Ing. Jiří Hrubý
Daň z příjmů fyzických osob, poplatníci daně, druhy příjmů, příjmy z podnikání, daňová evidence, dílčí základ daně, spolupráce osob při podnikání, sdružení fyzických osob, daňové a nedaňové výdaje, dopady změny ve způsobu uplatňování výdajů, nakládání s majetkem, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy, nezdanitelné částky, slevy na dani, institut platebního zprostředkovatele, příjmy ze zahraničí, editační povinnosti, procvičování na příkladech

2. soustředění 10. 10., 25. 10. 2017 a 26. 10. 2017 - 3 přednášky - přednáší Ing. Pavel Vlach
Problematika zákona o dani z příjmů právnických osob - aplikace v příkladech, vymezení pojmů, vymezení předmětu daně, transformace výsledku hospodaření na základ daně, vybrané okruhy nákladů a výnosů, tvorba opravných položek k pohledávkám, dodanění polhůtních závazků, náklady spojené se zaměstnanci, nájemní vztahy, nepotřebné zásoby, hmotný a nehmotný majetek

3. soustředění 12. 10. 2017, 19. 10.2017 a 24. 10. 2017 - 3 přednášky - přednáší Ing. Miroslava Nováková
Aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR a GFŘ, změny v oblasti sazeb daně v roce 2017 zálohové platby, daňové doklady, místo plnění při poskytnutí služby, převod nemovitosti, poskytování pojišťovacích a zajišťovacích služeb, ručení za nezaplacenou daň, registrace k DPH, další změny v oblasti DPH, upozornění na časté chyby při uvádění údajů v DAP k DPH a možnosti jejich řešení, vybraná problematika týkající se plnění realizovaných v rámci EU a ve vztahu k třetím osobám, uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží, praktické příklady, diskuse a odpovědi na dotazy

4. soustředění 2. 11. 2017 - 1 přednáška - přednáší Ing. Christian Žmolík
Změny v oblasti cestovních náhrad roku 2017 a silniční daň roku 2017, cestovní náhrady a silniční daň. Zásadní změny, zásady při vyplácení CN, cesty podnikatelů, fyzických osob a OSVČ, povinnosti zaměstnavatele, krácení a nekrácení stravného, používání služebních vozidel, tuzemská a zahraniční pracovní cesta, daňová uznatelnost cestovních náhrad, zálohy, vyúčtování a vypořádání, stanovení a prokazování jednotlivých druhů cestovních náhrad

5. soustředění 3. 11. 2017 - 1 přednáška - přednáší Bc. Elen Vontorková
Aplikace novely zákona v oblasti zdaňování mezd a odměn po novele, příjmy ze závislé činnosti, roční zúčtování, důchodové spoření, internet finanční správy

6. soustředění 7. 11. 2017 - 1 přednáška - přednáší Ing. Václav Polok - odborný garant kurzu
Daňový řád - praxe v roce 2017, nová aplikace složité problematiky zákona s příklady, aplikace základních zásad daňového řádu, dříve správy daní a fází daňového řízení v daňové praxi, lhůty v daňovém řízení, dokazování v daňovém řízení, rozhodnutí správce daně, vyměření za použití pomůcek, závazné posouzení při správě daní, daňová kontrola, doručování písemností správce daně, dodatečné daňové přiznání, vytýkací řízení a vracení daňových přeplatků,opravné prostředky v daňovém řízení

7. soustředění 9. 11. 2017 - 1 přednáška - přednáší Ing. Václav Polok - odborný garant kurzu
Mezinárodní daňové vztahy po novele daně z príjmů, daňový rezident a nerezident, zdroj příjmů, stálá provozovna a zdaňování služeb, daňová problematika v EU, daňové systémy, mezinárodní pronájem pracovní síly, způsob vybírání a zajištění daně, vznik a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, daňové vypořádání příjmů ze zahraničí

8. soustředění 14. 11. 2017 - 1 přednáška - přednáší Ing. Karla Chrobáková
Daň z nabytí nemovitých věcí (diagram stanovení nabývací hodnoty) a Daň z nemovitých věcí a příklady po novele, základní pojmy a zákon č. 338/1992 Sb., správa daně a nemovitostí, výpočet daně z nemovitostí s příklady

9. soustředění 16. 11. a 21. 11. 2017 - 2 přednášky - přednáší Ing. Dagmar Beránková
Příklady účtování náročných účetních operací podnikatelů, právní rámec pro vedení účetnictví podnikatelů, vybrané příklady účtování, účetní závěrka podnikatelů, kteří vedou účetnictví, praktické příklady účtování

10. soustředění 23. 11. 2017 - 1 přednáška - přednáší Ing. Miroslava Nováková
Praktické příklady z uplatňování DPH v praxi

11. soustředění 28. 11. 2017 - 1 přednáška - přednáší Ing. Jiří Hrubý
Procvičování problematiky DPFO na souvislých příkladech, včetně sestavení daňového přiznání

11. soustředění 30. 11. 2017 - 1 přednáška - přednáší Ing. Pavel Vlach
Procvičování problematiky DPPO na souvislých příkladech, včetně sestavení daňového přiznání

13. Závěrečná zkouška 5. 12. 2017 - Písemná zkouška komplexního případu - zkušební komise
Úspěšným absolventům bude předáno akreditované Osvědčení MŠMT ČR na činnost Daňového specialisty

Jaké vědomosti získá absolvent kurzu:
• Umí poradit při řešení náročnější daňové a účetní problematice.
• Zná náročnější problematiku daní a účetnictví dle shody ekonomických kritérií EU a
je připraven tuto problematiku aplikovat v praxi účetních jednotek.
• Zná v plném rozsahu nejnovější legislativu získanou výukou ve vzdělávacím programu.
• Umí zvládnout kvalifikační přípravu a doladění formy znalostí před písemnou
zkouškou u Komory daňových poradců na profesi Daňový poradce


Určeno všem:
- účetním
- účetním ve vedoucím postavení,
- finančním účetním a manažerům
- těm, kteří se chtějí připravit na zkoušky daňového poradce
- specialistům v oboru účetnictví, daní a financí, poradcům
- samostatným účetním všech subjektů a těm, kteří v oboru potřebují znát něco navíc…

PODMÍNKY:
- Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a částečné praktické znalosti ekonomiky

Poznámka:
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Kurz se uskuteční v odpoledních hodinách na DTO CZ, v programu uvedených dnech.

Začátek všech soustředění je vždy ve 14. 00 hodin.

var. symbol: 32 40 17 00
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
Cena již s 0 % DPH je 9.350,- Kč

PLATBA:
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě. Daňový doklad obdržíte u prezence nebo následně poštou. V případě hotovostní platby v den prezence účastník obdrží Daňový doklad o zaplacení.

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- výukové materiály (lektoři výukové materiály připraví a odešleme je všem přihlášeným elektronickou cestou před přednáškou jednotlivých bloků. Můžete si přinést do výuky vlastní notebook.

DALŠÍ INFORMACE:
Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ, abychom Vám mohli zaslat výukové materiály - nejpozději však dva dny před termínem výuky.
Další info k přihlášení, příp. zpožděné přihlášení Vám poskytne manager akce Bc. Jana Ivan - tel.: 595 620 118, mobil: 724 211 606 nebo organizační pracovnice paní Petra Podolowská tel.: 595 620 153

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(0,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(0,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.