Rekvalifikace

Pracovník v sociálních službách - Kvalifikační kurz akreditovaný MPSV

Kurz je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci ZVOLENÉ REKVALIFIKACE
CÍLEM KVALIFIKAČNÍHO KURZ je připravit účastníky pro výkon pečovatelské služby v oblasti poskytování obslužné a základní výchovné péče jak uživatelům v ústavních zařízeních sociálních služeb, tak uživatelům terénních sociálních služeb.
Termín:
po 13. 9. 2021 - po 8. 11. 2021, 15:00 - 19:00, odpolední kurz
Rozsah:
150 hodin
Obsah:

 ABSOLVENTI KVALIFIKAČNÍHO KURZU na základě úspěšně vykonané zkoušky a kladného stanoviska z odborné praxe obdrží OSVĚDČENÍ O KVALIFIKACI s akreditací MPSV ČR v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

KVALIFIKAČNÍ KURZ je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace 

VÝUKA KVALIFIKAČNÍHO KURZU probíhá 3 dny v týdnu. TEORETICKÁ VÝUKA probíhá ve dnech úterý až pátek v odpoledních hodinách 15.00 hod. do 19.15 hod. v DTO CZ. PRAKTICKÁ VÝUKA je realizovaná v domovech pro seniory v dopoledních hodinách.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ KVALIFIKAČNÍHO KURZUZáklady komunikace (rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, alternativní komunikace, klíčové problémy, verbální a nonverbální komunikace, komunikační techniky, nácvik komunikačních dovedností) • Somatologie (eukaryotická buňka, tkáně, opěrná, pohybová, oběhová, trávicí a nervová soustava, smyslové orgány) • Ochrana zdraví (BOZP pracovníků v sociálních službách, základy první pomoci – specifikace ran, neodkladná resuscitace, poskytnutí první pomoci, praktický nácvik) • Prevence vzniku závislosti osob na sociální službě (rizikové faktory vzniku závislosti, individuální plánování, mapování potřeb, zapojování klienta do rozhodování) • Základy péče o domácnost (správná péče o domácnost, rozvrh pracovního dne, klid, skladování a praní prádla, léky) • Péče o nemocné (podstata a fáze pečovatelského procesu, potřeby člověka, pomoc při zajišťování potřeb, péče o aktivitu klienta, pohyb a tělesná aktivita, mobilita, imobilizační syndrom, nácvik soběstačnosti a pohybové aktivace, kondiční a dechová cviční, péče o staré osoby, o děti a nedospělé klienty se zdravotním postižením, péče na lůžku, podávání obkladů, aplikace tepla a chladu) • Péče o hygienu (prádlo, ústní dutina, chrup, toaleta, celková koupel, vlasy, nehty, inkontinence, oblékání, vyprazdňování, kůže, výživa, spánek a odpočinek, fyziologické funkce, doprovod k lékařskému ošetření, škodlivé návyky) • Základy hygieny (člověk a prostředí, hygiena a epidemiologie, státní dozor a dohled, nákazy, imunizace, hygiena výživy, práce, obecná a komunální, hygiena u dětí a dorostu, protiepidemický obor) • Psychosociální aspekty chronických infekčních onemocnění (specifikace chronických onemocnění, zdravotní problémy osob, postoje ke klientům) • Problematika zdravotního postižení (tělesná a mentální postižení, sluchová a zraková postižení, stupně postižení, interní choroby, duševní poruchy, sociální rehabilitace, psychologické problémy) • Prevence týrání a zneužívání osob (typy týrání a zneužívání, identifikace zdrojů, nežádoucí jednání a postoje pracovníků sociálních služeb, ochrana práv uživatelů služeb, supervize) • Krizová intervence (druhy krize a krizových intervencí, spouštěče krize, průběh a fáze krize, principy a postupy krizové intervence, vyrovnávací mechanismy, redukce ohrožení, následná péče, rizikové faktory, spolupráce s okolím) • Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální. služba (klienti v krizi, agresivní, sebevražední, psychoterapeutická intervence, sebeobrana – teorie a nácvik) • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času (teorie volného času, funkce, struktura, cíle a principy, typy zařízení a programů volného času, výchova lidí s postižením, nevhodné výchovné působení, kultura, zvyklosti) • Kvalita v sociálních službách a standardy kvality sociálních služebSociálně právní minimum (právní předpisy, žádosti klientů, správní řád) • Psychologie (osobnostní vlastnosti pracovníka sociální péče, psychologie osobnosti, odolnost vůči životním situacím, řešení postojů a reakcí klientů, pocit jistoty, krizové situace, konflikty) • Psychopatologie (základy, duševní poruchy) • Metody sociální práce (role sociálního. pracovníka, způsoby práce v sociálních službách, individuální metody práce, případové vedení, sociální poradenství, zdravotnické, psychologické, sociální, pedagogické a pracovní aspekty sociální rehabilitace, problémy sociální adaptace osob) • Etika, lidská práva, důstojnost (etika zásahu do života klienta a jeho rodiny) • Odborná praxe (50 hodin)

Lektoři:
Kolektiv zkušených lektorů s dlouholetou praxí ve zdravotnictví a sociálních službách
Poznámka:

CÍLEM KVALIFIKAČNÍHO KURZ je připravit účastníky pro výkon pečovatelské služby v oblasti poskytování obslužné a základní výchovné péče jak uživatelům v ústavních zařízeních sociálních služeb, tak uživatelům terénních sociálních služeb.

S DOSAŽENÝM VZDĚLÁNÍM NALEZNOU ABSOLVENTI KVALIFIKAČNÍHO KURZU UPLATNĚNÍ v : centrech denních služeb, denních a týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, v zařízeních pro krizovou pomoc, nízkoprahových centrech, terapeutických komunitách, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, noclehárnách, sociálních poradnách, pracovištích rané péče, zařízeních následné péče, dětských skupinách

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY KVALIFIKAČNÍHO KURZU je základní vzdělání, očkování proti hepatitidě typu B

KVALIFIKAČNÍ KURZ je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace 

CENU KVALIFIKAČNÍHO KURZU je možné ROZDĚLIT na splátky.V CENĚ KVALIFIKAČNÍHO KURZU jsou zahrnuty učební texty.

POMŮŽEME VÁM S VÝBĚREM ZAŘÍZENÍ PRO PRAXI A NABÍDNEME VÁM I INFORMACE O VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍSTECH

DOPRAVA DO MÍSTA KONÁNÍ ➠DTO CZ, s.r.o.,Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory - z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/ - z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12 /směr Poruba/ - z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8 /směr centrum/

Cena:
6 990 Kč vč. DPH
Poznámka: MOŽNOST POŽÁDAT O ÚHRADU KURZU ÚŘAD PRÁCE
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.