Facility management, správa majetku a budov, stavebnictví

SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ - SPRÁVA MAJETKU A PROVOZ BUDOV

Základní přehled z oblasti správy majetku a provozu budov,technika prostředí staveb a další...
Termín kurzu:
pá 12.02.2021 - pá 28.05.2021
Cena včetně DPH
28 850 Kč

Detaily kurzu

Název:
SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ - SPRÁVA MAJETKU A PROVOZ BUDOV
Základní přehled z oblasti správy majetku a provozu budov,technika prostředí staveb a další...
Termín:
pá 12.02.2021 - pá 28.05.2021
Cena:
28 850 Kč vč. DPH
KURZ je osvobozen od DPH!!!
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz
Garant:
doc. Ing. František KUDA, CSc. – Fast VŠB TU Ostrava s kolektivem specializovaných odborníků v daných oborech
Rozsah:
150 vyučovacích hodin
Lektoři:
- doc. Ing. František KUDA, CSc., Katedra městského inženýrství FAST VŠB - TU Ostrava, odborný garant studijního oboru Správa majetku a provoz budov s kolektivem špičkových odborníků v dané oblasti
- doc. Ing. Jaroslav SOLAŘ, Ph.D., FAST VŠB - TUO, katedra Pozemního stavitelství
- Ing. Jiří FRÝBA, KLIMAKONSULT, s.r.o., Praha
- Ing. Zdeněk JAROŇ - Dessa, s.r.o.
- Ing. Renáta ZDAŘILOVÁ, Ph.D., FAST VŠB - TUO, katedra Městského inženýrství
- Ing. Pavel Merta, specialista na problematiku, Městská realitní agentura, s.r.o., Havířov-město
- doc. Ing. Daniel MACEK,PhD., FSv ČVUT Praha
- Ing. Ondřej ŠTRUP, Hein Consulting Praha
- Ing. Jiří KARÁSEK, Ph.D., FSv ČVUT Praha
- Ing. Eva Wernerová, PhD. Katedra městského inženýrství FAST VŠB – TU Ostrava
- Ing. Jindřich PATER, specialista pro danou oblast, autorizovaný inženýr v oborech TZS,TPS a EA
- Ing. Stanislav Endel, PhD. - FAST VŠB TU Ostrava
- Jan TALÁŠEK, CAFM manažer, konzultant a lektor
- Ing. arch. Regina Kuchtová - specialista v dané oblasti
- Ing. Michal Faltejsek - VŠB TU Ostrava
- Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru, univerzita Pardubice
- Ing. Jana Malíková, jednatelka Tafira s.r.o.Program:
Prezence: od 8.30 hodin
Začátek kurzu: 9.00 hodin
Konec kurzu: 16.30 hodin

Kurz je dotován 150 vyučovacími hodinami, ve kterých kurzisté získají znalosti nutné pro výkon správy majetku a provozu budov. Kurz je rozdělen do čtyř etap:

I. Etapa – Základní přehled oblastí správy majetku a provozu budov
a. stavební minimum,
b. prostřední staveb,
c. nauka o budovách.

II. Etapa – Aspekty Správy majetku a údržby budov
a. technické,
b. ekonomické,
c. energetické,
d. právní aspekty,
e. provozní řády, návody k užívání staveb.

III. Etapa – Výkon správy majetku v praxi
a. SW podpora správy majetku,
b. zkušenosti se správou veřejných institucí, bytových domů.

IV. Etapa – Sdílení Best Practise účastníků kurzu
Absolvent vzdělávacího kurzu bude znát teoretická východiska nutná pro výkon správy majetku ve všech jejích oblastech (ekonomická, právní, provozní, technická). Bude umět aplikovat nástroje efektivního řízení nemovitého majetku.


ABSOLVENT KURZU SE STANE TECHNICKY VZDĚLANÝM ODBORNÍKEM, KTERÝ MÁ ZNALOSTI:
• v teoretickém pojetí z oblasti managementu právo a legislativu,
• v investičním procesu oblast plánování a kalkulace doplněnou znalostmi ekonomického zvažování každého strategického, taktického či operativního řešení,
• nové legislativy v oblasti stavebního minima,
• v oblasti praktického výkonu Správy majetku a provozu budov,
• v oblasti správy a provozu nemovitého majetku a využívání investic,
• v oblasti provozní potřeby uživatelů objektů se schopnostmi soustředit se i na specifické provozní detaily správy nemovitostí,
• v pořizování dlouhodobého majetku (investic) v soukromé i veřejné sféře, který je vždy složitý, časově, finančně i organizačně náročný, vč. neméně významné exploatační fáze procesu (provozování, údržby, oprav či rekonstrukce majetku stavebního a strojního charakteru),
• a je připraven být zodpovědný za optimální provoz budov, jejich technická zařízení, funkceschopnost veškeré činnosti probíhající uvnitř i vně budov a umí:
o posoudit hospodárné vynakládání soukromých a veřejných financí v provozu správy a souvisejících služeb, zejména movitého majetku
o svůj vědomostní potenciál uplatňovat jak u investorů, developerských společností v oblastech budování objektů s vysokou užitnou hodnotou a nízkými provozními náklady, tak u vlastníků nemovitostí a organizací vykonávajících správu nemovitostí, jako realitních kancelářích, velkých průmyslových podnicích, ve středním a vysokém managementu, administrativních a obchodních center, ale i v organizacích podléhajících veřejné správě jako jsou nemocnice a státní instituce.
Pro ověření nabytých znalostí budou kurzisté zpracovávat závěrečnou práci, která bude souviset s výkonem správy majetku provozem budov na konkrétním stavebním objektu, a do které promítnou všechny své dosud nabyté znalosti.

KURZ JE URČEN ZEJMÉNA PRO:
• všechny firmy s provozem a údržbou – právnické i fyzické osoby,
• státní správu, úřady, školství a instituce,
• společenství vlastníků,
• vlastníky nemovitostí a organizace vykonávající správu nemovitostí • realitní kanceláře • velké průmyslové podniky,
• střední a vysoký management a administrativní a obchodní centra • ale i pro organizace podléhající veřejné správě – nemocnice, státní instituce,
• a všem těm, kteří v praxi zkušenosti mají a doplní si je uceleným vzděláním potřebným budoucí profese, která pro tuto činnost bude podmínkou a všechny zájemce k doplnění nejnovější legislativy v oboru, vč. doladění všech nových změn zákonů: (Stavební zákon – Ekonomická legislativa – manažerského vzdělávání ve "Facility management" – v základním přehledu z oblasti správy majetku a provozu budov – ve stavebním minimu vybraných statí stavební problematiky – v praktické problematice výkonu Správy majetku a provozu budov.

DOPORUČENÉ PODMÍNKY:
• minimálně středoškolské vzdělání

ODBORNÝ PROGRAM:

I. ETAPA – Základní přehled oblastí správy majetku a provozu budov

1. soustředění: Úvod do problematiky oblasti správy majetku a provozu budov
přednáší a konzultuje Ing. Eva Wernerová, Ph.D. – odborná asistentka, FAST VŠB – TU Ostrava, Katedra městského inženýrství
- Základní přehled z oblasti správy majetku a provozu budov.
- Facility management a správa majetku a provoz budov.


2. soustředění: Poruchy a rekonstrukce budov
přednáší doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., FAST VŠB – TU Ostrava, Katedra pozemního stavitelství
- Konstrukce staveb – budov.
- Kategorizace poruch a závad.
- Algoritmy postupů při evidenci, odstraňování a registraci poruch a závad.
- Perspektiva využívání metodiky BIM při evidenci, odstraňování a registraci poruch a závad.

3. soustředění: Technika prostředí staveb a technické aspekty provozu budov
přednáší Ing. Jiří Frýba, KLIMAKONSULT, s.r.o., Praha
- Technické aspekty provozování technických zařízení budov.
- Základní přístupy ke správě a údržbě budov.
- Organizační uspořádání řízení správy a údržby TZB.

4. soustředění: Technická zařízení budov (TZB)
přednáší Ing. Zdeněk Jaroň, Dessa, s.r.o
- Technické aspekty provozování technických zařízení budov.
- Přehled technických zařízení (a VZT) pro tvorbu složek vnitřního prostředí budov.

5. soustředění: Typologické zásady navrhování a užívání budov
přednáší Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., FAST VŠB – TU Ostrava, Katedra městského inženýrství
- Nauka o budovách (typologie).
- Základní všeobecné typologické zásady navrhování a užívání budov na podkladě obecných požadavků na výstavbu.

6. soustředění: Facility management v evropském a světovém kontextu
přednáší Ing. Ondřej Štrup, Hein Consulting Praha
- Standardy ve facility managementu.
- Vnímání FM v čase a v evropském a světovém kontextu.

II. ETAPA – Aspekty správy majetku a údržby budov

7. soustředění: Zásady provozu budov
přednášejí Ing. Eva Wernerová, Ph.D., FAST VŠB – TU Ostrava, Katedra městského inženýrství
- Stavební a technická správa nemovitostí
- Provozní dokumentace k technické a stavební části.
- Provozní řády a Standardní návody na užívání staveb.
- Stanovení cen ve stavebnictví.

8. soustředění: Hodnota spravovaných nemovitostí
přednáší Ing. Stanislav Endel, Ph.D., FAST VŠB – TU Ostrava, Katedra městského inženýrství
- Oceňování nemovitostí.
- Životnost a opotřebení staveb (oceňovací vyhláška).

9. soustředění: Obnova a údržba staveb
přednáší doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. - FSv ČVUT v Praze
- Technické aspekty správy majetku.
- Plán obnovy a údržby staveb.
- SW podpora.

10. soustředění: Právní aspekty správy majetku
přednáší Ing. Regina Kuchtová, Ph.D., FAST VŠB – TU Ostrava, Katedra městského inženýrství
- Právní náležitosti vymezení, poskytování a oceňování služeb.
- Povinnosti vlastníků staveb podle stavebního zákona a podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 305/2011.
- Smluvní vztahy při výkonu správy majetku a provozu budov.
- Smluvní vztahy při obnovách a rekonstrukcích.

11. soustředění: Technicko – ekonomické aspekty správy budov
přednáší doc. Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB – TU Ostrava, Katedra městského inženýrství
- Technicko – ekonomická analýza stavu budov.
- Užitek stavebního díla a optimalizace technicko – ekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla.

12. soustředění: Správa domovního bytového fondu v praxi
přednáší Ing. Pavel Merta, specialista na problematiku, Městská realitní agentura, s.r.o., Havířov-město
- Zkušenosti se správou bytových domů

13. soustředění: Energetické aspekty správy budov
přednáší Ing. Jiří Karásek, Ph.D., FSv ČVUT v Praze
- Energetický audit a energetický certifikace budov.
- Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).
- Možnosti využití SW podpory při sledování energií.

14. soustředění: Specifika správy bytových domů
přednáší Ing. Eva Wernerová, Ph.D., FAST VŠB – TU Ostrava, Katedra městského inženýrství
- Správa SVJ a bytových družstev.
- Povinnosti spojené s výkonem správy v bytových domech.
- Domovní vybavení - společné prostory
- Domovní řády.

15. soustředění: BOZP a PO při správě budov
přednáší Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT
- Využívání dokumentace skutečného provedení staveb při jejich provozu.
- Požadavky na účastníky výstavby ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- Požadavky na BOZP na staveništi ze zákona č, 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16. soustředění: Služby při správě a provozu budov (FM služby v praxi)
přednášejí Ing. Aleš Pék, Ing. Jana Malíková a Jan Talášek
- FM služby na straně poskytovatele FM a FM služeb
+ Komunikace s klienty, dokumentace, převzetí služeb, kontrolní procesy atd.
- FM služby na straně klienta v segmentu školství (státní správy)
+ SLA a KPI služeb, Outsourcing vs. Insourcing služeb, zadávací řízení výběru poskytovatele atd.
- Výkon FM služeb a specifické FM služby (atypické podpůrné procesy)

III. ETAPA – Nástroje pro výkon správy majetku

17. soustředění: Informační a komunikační technologie při správě budov
přednáší Jan Talášek, Manažer projektu CAFM, ATALIAN CZ, s.r.o.
- Výkon správy majetku a problematika výkonu správy majetku – ICT ve FM a SW podpora FM.
- CAFM – Informační systémy facility managementu.
- Workflow v procesu sledování zakázek a FM činností.
- Provozní informační systémy – možnosti ad hoc využití

18. soustředění: BIM a GIS ve správě majetku a provozu budov
přednášejí Ing. Michal Faltejsek, FAST VŠB – TU Ostrava, Katedra městského inženýrství
a RNDr. Petr Glos, Masarykova univerzita Brno, vedoucí odd. FM SUKB
- BIM a facility management.
- Využití GIS pro FM

IV. ETAPA – Sdílení Best Practise účastníků kurzu

19. soustředění:
přednáší Ing. Eva Wernerová, Ph.D., FAST VŠB – TU Ostrava, Katedra městského inženýrství
- Praktické příklady k tématům z učiva.
- Sdílení Best Practice účastníků kurzu.
- Zkušenosti se správou veřejných institucí a prohloubení znalostí a praktických dovedností z podnětu účastníků u dosud probraných témat.
- Konzultace k závěrečným pracím.
- Tematické okruhy k závěrečným zkouškám.
Poznámka:
INFORMACE PRO NEZAMĚSTNANÉ
Kurz si nechte proplatit Úřadem práce v rámci zvolené rekvalifikace - Rádi Vám pomůžeme!!!

INFORMACE PRO FIRMY
Možnost krytí kurzu projektem POVEZ

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Kurz se uskuteční na DTO CZ, s.r.o. Ostrava ve vlastních učebnách jako celodenní soustředění.
Jednotlivá soustředění budou termínově uvedena v programu.

Jednotlivá soustředění proběhnou vždy od 9.00 hod - do cca 16.30 hod.
První den je prezence účastníků od 8.30 hod.

var. symbol: 32 30 21 00
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
Cena kurzu: 28. 850 Kč + 0% DPH
Bankovní spojení: KB Ostrava č účtu 64804761/0100

PLATBA:
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě. Daňový doklad obdržíte u prezence nebo následně poštou. V případě hotovostní platby v den prezence účastník obdrží Daňový doklad o zaplacení.

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- výukový materiál (lektoři výukové materiály připraví a následně budou odeslány všem přihlášeným, elektronickou cestou před přednáškou jednotlivých bloků). Můžete využít vlastní notebook.
- výuka lektorů

DALŠÍ INFORMACE:
Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ, abychom Vám mohli zaslat výukový materiál - nejpozději však dva dny před termínem výuky.

JAK SE K NÁM DOSTANETE:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory

- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9 /směr Poruba/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 11 /směr Zábřeh/, 12 /směr Dubina/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
• Výstupní zastávka Mariánské náměstí!Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.