Účetnictví, daně, mzdy

Neziskové organizace a postupy účtování

seminář je určen pro vedoucí nebo ekonomické pracovníky a účetní nestátních neziskových organizací
Cena včetně DPH
1 452 Kč

Detaily kurzu

Název:
Neziskové organizace a postupy účtování
seminář je určen pro vedoucí nebo ekonomické pracovníky a účetní nestátních neziskových organizací
Cena:
1 452 Kč vč. DPH
výhodná cena, při přihlášení více lidí z jedné firmy - SLEVA
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Jana Ivan
Garant:
Ing. Dagmar Beránková, auditor a daňový poradce, Daně a audit, s.r.o. Ostrava
Rozsah:
6 hodin
Lektoři:
Ing. Dagmar Beránková - patří mezi naše nejzkušenější lektory, auditor a daňový poradce, Daně a audit, s.r.o. Ostrava
Program:
Prezence: od 8.30 hodin
Začátek semináře: 9.00 hodin
Konec semináře: 14.00 hodin
Diskuse: od 14.00 do 14.30 hodin

Odborný program semináře: Bude vždy upraven dle aktuální legislativy!!!

Seminář je určen pro vedoucí nebo ekonomické pracovníky a účetní nestátních neziskových organizací, a to spolků, nadací a nadačních fondů, ústavů a obecně prospěšných činností, církví a náboženských společností, politických stran a některých specifických účetních jednotek jeko profesních komor, honebních společenstev a dalších. Je určen pro právnické osoby, které mají povinnost účtovat podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Seminář nebude zaměřen na veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné insituce.
Tento seminář může posloužit i pracovníkům veřejné správy, kteří rozhodují o přidělení dotacé, či kontrolují jejich čerpání a využití.
Seminář bude zaměřen především na poznatky z praxe.

1. Potřebné právní předpisy
- Nový občanský zákoník
- Veřejné rejstříky a sbírka listin
- Nepřijatý zákon o veřejné prospěšnosti

2. Zákon o účetnictví
- Účetní zásady, nutnost jejich dodržování
- Vedení jednoduchého účetnictví
- Účetní doklady dle §11 zákona o účetnictví, rozobor na pokladním dokladu, povinnosti při práci s doklady dle §82 daňového řádu a dodatečně nalezené doklady
- Inventarizace a fyzická dokladová inventura

3. Účtování dle jednotlivých účtových tříd
- Třída 0 - Dlouhodobý majetek, rozdíly proti Vyhlášce 500/2002 Sb. pro podnikatelské subjekty, majetek pořízený z dotace nebo daru
- Třída 1 - Zásoby, povinnost jejich evidence ze zákona, možnosti
- Třída 2 - Krátkodobý finanční majetek, průkaznost při kontrole dotací, vnitřní kontrolní systém, účtování stravenek, omezení plateb v hotovosti
- Třída 3 - Zúčtovací vztahy, zápůjčky, úroky, účtování dotací a darů, důležitost časového rozlišení
- Třída 9 - Jmění a fondy, možnosti tvorby fondů, rozdělení výsledku hospodaření

4. Sestavení přiznání k dani z příjmů
- Veřejná prospěšnost dle zákona o dani z příjmů
- Příjmy, výdaje, náklady, výnosy
- Rozdíl mezi širokým a úzkým základem daně
- Příjmy (jsou předmětem daně, osvobozené, nejsou předmětem daně)
- Dary osvobozené nebo zahrnuté do základu daně

5. Co je to audit
- Audit účetní závěrky
- Audit dotace. Co je potřeba připravit, jaké jsou povinnosti účetní jednotky a auditora. Druhy výroku, dopis auditora.
Poznámka:
V ceně jsou zahrnuty učební texty a občerstvení. Materiály k přednášce obdrží každý účastník semináře při prezenci.
Účast je podmíněna uhrazením účastnického poplatku.

Způsob úhrady:
Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava
Variabilní symbol:
Cena: 1. 452 Kč
DALŠÍ INFORMACE:
Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ, s.r.o.
Další info k přihlášení, příp. zpožděné přihlášení Vám poskytne manager akce paní Jana Ivan, tel.: 595 620 118,
724 211 606.V případě přihlášení většího počtu osob z jedné firmy - SLEVA!!!

2 účastník - 5%
3 účastník - 10%
4 účastník - 15%

Pokud se akce nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme
(viz obchodní podmínky DTO CZ, s.r.o. na www.dtocz.cz)

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,1MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.