Facility management, správa majetku a budov, stavebnictví

OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU

Cena včetně DPH
1 815 Kč

Detaily kurzu

Název:
OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU
Cena:
1 815 Kč vč. DPH
Cena pro druhého účastníka z firmy 1452,- Kč (vč.DPH)
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Ing. Kateřina Látalová, Ph.D. (724 217 370)
Garant:
Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr
Rozsah:
6 vyučovacích hodin + diskuze
Lektoři:
Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr
Program:
Stavební zákon k zajištění požadavků při výstavbě specifikuje obecné požadavky na výstavbu (§ 169 SZ), technické požadavky na stavbu (§ 156 SZ), detailní požadavky na výrobky uplatněné ve stavbě (zákon. č. 22/1997 Sb. a pro stanovené výrobky strojní, stavební, elektro apod. příslušná NV) a požadavky vyplývající pro uplatnění tzv. VTZ – vyhrazených technických zařízení ve stavbě. SZ stanovuje povinnosti účastníků výstavby při naplňování uvedených požadavků podle tak, jak k tomu účastníky výstavby vede zejména SZ a jeho prováděcí právní předpisy ve vazbě na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Obsah:
1. Obecné požadavky na výstavbu podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vazba na vyhlášku č. 499/2006Sb , o dokumentaci staveb a vyhlášku č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb (ochrana veřejného zájmu, dotčené orgány, dozory ve výstavbě).
2. Technické požadavky na stavby podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek č. 268/2009 Sb. (technické požadavky) a č. 398/2009 Sb. (požadavky na bezbariérové užívání staveb).
3. Technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a příslušná nařízení vlády k jeho provádění, zejména pro stavební a strojní zařízení zabudovávána do stavby (Stanovené výrobky, Prohlášení o shodě, označení CE, Prohlášení o vlastnostech).
4. Požadavky na tzv. Vyhrazená technická zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním technickém dozoru nad bezpečností práce a příslušných prováděcích vyhlášek č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 21/1979 Sb. a č. 73/2010 Sb ( tlaková, zdvihací, plynová a elektrozařízení).
5. DVD PROFESIS ČKAIT 2015 – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, praktická ukázka metodických pomůcek pro projektanty a stavbyvedoucí.
6. Diskuse.
Poznámka:
Kurz je určen pro projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory).

Prezence od 8:00, výuka od 8:30.
V ceně zahrnuto občerstvení a výukové podklady.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.