Lidské zdroje a personalistika

PERSONALISTA - MANAŽER LIDSKÝCH ZDROJŮ

s osobním osvědčením na profesi Personalista se zaměřením na LIDSKÉ ZDROJE
Cena včetně DPH
19 850 Kč

Detaily kurzu

Název:
PERSONALISTA - MANAŽER LIDSKÝCH ZDROJŮ
s osobním osvědčením na profesi Personalista se zaměřením na LIDSKÉ ZDROJE
Cena:
19 850 Kč vč. DPH
velmi výhodná, trvalá cena dlouhodobého kurzu
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Jana Ivan, org.garant, 595 620 118, 724 211 606
Garant:
prof. Ing. Růžena Petříková , CSc., ředitelka DTO CZ, s.r.o.
Rozsah:
1 - 2 x týdně
Lektoři:
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., odborný garant kurzu, specialista na problematiku
s kolektivem uznávaných špičkových odborníků v dané oblasti jak v ČR, tak u mezinárodních společností
Ing. Alan Vápeníček, CSc., certifikovaný lektor a poradce v oblasti personalistiky
Ing. Lucie Baranová, specialista v personalistice
Ing. Dušan Jeřábek, lektor pro kurzy v oblasti managementu, soft skills, marketingu a obchodních dovedností.
PhDr. Ivana Seberová, psychologické poradenství a diagnostika, psychoterapie
Jitka Prokopová, MBA, specialista na personální audit, zkušený lektor
Ing. Lumír Pektor, lektor a konzultant v oblasti personalistiky
Mgr. Stanislav Matušů, MBA - specialista v personalistice
Bc. Elen Vontorková - specialista na pracovněprávní vztahy
Ing. Kateřina Němčíková - DEKRA certification, s.r.o.
Program:
ODBORNÝ A TERMÍNOVÝ PROGRAM:
Kurz se uskuteční od 28. 9. 2017 a ukončen bude
v termínech v osnově vždy od 9.00 - cca do 16.30 hod (první den od 8.30 hod)

1. soustředění: čtvrtek 28. 9. 2017
přednáší prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. – odborný garant kurzu, specialista na problematiku
Řízení lidských zdrojů – ŘLZ v aktuálních dokumentech podnikového managementu – význam, perspektivy. Význam znalostí pro zlepšování podnikových procesů. Organizace vzdělávání zaměstnanců, učící se organizace. Manažerské rozhodování, etika a společenská odpovědnost organizací.

2. soustředění:
přednáší Ing. Dušan Jeřábek – lektor pro kurzy v oblasti managementu, soft skills, marketingu a obchodních dovedností
Týmová práce a efektivní komunikace – Týmy a pracovní skupiny, role v týmech, tvorba týmů a jejich motivace pro výkon /hodnocení týmů/. Oblíbené mýty a omyly v komunikaci. Empatie, umění naslouchat. Argumentace a vyjednávání.

3. soustředění:
přednáší Ing. Lumír Pektor – lektor a konzultant v oblasti personalistiky
Change management – vedení lidí ke změně. Management v období změn, postoje zaměstnanců v průběhu změn. Psychologické aspekty změn, příčiny odporu ke změně. Pozitivní a negativní dopady změn na organizaci. Jak lépe zvládat změny.

4. soustředění:
přednáší Ing. Alan Vápeníček, CSc. – certifikovaný lektor a poradce v oblasti personalistiky
Motivace a benefitní programy – Volba správné strategie pro motivaci, co lidi skutečně motivuje a co ne, motivační programy. Motivace – Emoce – Stimuly – Spokojenost. Vazba na plány osobního rozvoje. Co platí na kategorii D a THP. Obsah a rozsah benefitních programů.

5. soustředění:
přednáší PhDr. Ivana Seberová – psychologické poradenství a diagnostika, psychoterapie.
Psychologie v rukou HR manažera (přínos psychologie) – Základy asertivity a techniky asertivního jednání, osobnostní charakteristiky (typologie a její využití v práci HR manažera). Kognitivní omyly. Jádrové schémata. Obrana proti manipulaci. Vyjádření kritiky a hněvu. Odolnost vůči stresu a techniky duševní hygieny. Syndrom vyhoření.

6. soustředění:
přednáší Jitka Prokopová, MBA specialista na personální audit, zkušený lektor
Hodnocení a spokojenost zaměstnanců – Jak často provádět hodnocení. Formy hodnocení zaměstnanců, nastavení kritérií a způsobů hodnocení. Periodické hodnocení zaměstnance s vazbou na odměnu. Příprava hodnotitelů a hodnocených. Nejčastější chyby při hodnocení. Spokojenost zaměstnanců – monitoring, hodnocení, akční plány.

7. soustředění:
přednáší Bc. Elen Vontorková – specialista na pracovněprávní vztahy
Orientace v pracovně právních vztazích I. – Orientace v zákoníku práce a v občanském zákoníku. Počítačová gramotnost a vedení agendy. Zaměstnávání zdravotně postižených, znevýhodněných. Praktická spolupráce se školami, poskytování praxe, administrativa spojená s evidencí zaměstnanců.

8. soustředění:
přednáší Bc. Elen Vontorková
Orientace v pracovně právních vztazích II. – Lékařské prohlídky, úrazy, odškodnění, smlouvy, nástupy, výstupy, agentury práce. Archivace.

9. soustředění:
přednáší Ing. Alan Vápeníček, CSc.
Konflikty v práci – Proč dochází ke konfliktům a jak jim předcházet. Způsoby řešení. Je konflikt vždy škodlivý? Role HR manažera při řešení konfliktů ve firmě. Šikana, bossing, mobbing a diskriminace

10. soustředění:
přednáší Mgr. Stanislav Matušů, MBA
Odměňování zaměstnanců, kolektivní vyjednávání – Kdy peníze stimulují a kdy nikoliv. Jak plánovat odměnové systémy. Odměna navázaná na výkon, jak a kolik? Role odborů, kolektivní smlouva. O čem vyjednávat?

11. soustředění:
přednáší Ing. Lucie Baranová – specialista v problematice
Vedení efektivního procesu náboru, výběru a příjmu nových zaměstnanců (Recruitment) – Řízení efektivního procesu náboru a příjmu nových zaměstnanců, formy, analýza životopisů uchazečů o zaměstnání, příprava a vedení přijímacího pohovoru. Příprava a plánování. Adaptační plány, monitoring a kontrola procesu.

12. soustředění:
přednáší Ing. Lucie Baranová
Práce s talenty v organizaci – Vyhledávání, získávání, organizování a rozvoj talentů v podniku. Rozdíl mezi talentem a výkonným zaměstnancem. Talentové programy. Motivace talentu a plány nástupnictví.


Certifikační zkouška: písemný test, ústní zkouška.

PROFIL ABSOLVENTA PO UKONČENÍ KURZU :
ABSOLVENT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UMÍ APLIKOVAT VE SVÉ ČINNOSTI:
• personální strategii, její vypracování v systému ŘLZ, řízení a aplikaci v období změn
• výkonově řídit lidské zdroje a prezentovat je vedení společností a zaměstnancům
• nejmodernější trendy personálního řízení
• definovat a hodnotit pracovní pozici, navrhnout, plánovat systém odměňování, vč benefitů ve fiktivní společnosti
• efektivně a účinně realizovat systém – náboru, vzdělávání, hodnocení, odměňování atd.
• definovat úroveň kompetencí a jejich hodnocení
• na modelových situacích řídit personální útvary jako lídry změn ve společnostech
• zhostit se úlohy manažera Lidských zdrojů v procesu řízení znalostí
• plánovat motivační programy v podnikové praxi – vč. jejich sestavení
• správné nastavení cílů auditu a výběr osob vhodných pro vedení a zpracování auditu
• plánovat, vést a řídit vliv firemní kultury, její formování na konkurenceschopnost organizace
• organizovat praktický nácvik vedení pohovoru se zaměstnanci
• plánovat a sestavit pracovní popis

KURZ DOPORUČUJEME VŠEM:
• personálním ředitelům, HR manažerům
• majitelům firem a ředitelům společností
• specialistům personálních útvarů, kteří chtějí vybudovat moderní systém řízení lidských zdrojů
• a všem pracovníkům personálního oddělení, kteří mají zájem o prohlubování znalostí v oblasti lidských zdrojů s možností získání certifikátu na tuto profesní činnost

DŮLEŽITÁ INFORMACE - DOPORUČUJEME SVŮJ ZÁJEM UPLATNĚTE VČAS u přísl. ÚP:

INFORMACE PRO NEZAMĚSTNANÉ !!!

Je možnost získání příspěvku na vzdělávací činnost až do výše 50.000,- Kč po dobu tří let
- Úřady práce tyto požadavky individuálně hodnotí s přihlédnutím na důležitost odůvodnění podané žádosti.
- Moravskoslezský kraj tuto možnost individuálně schvaluje – INFORMUJTE SE na příslušném ÚP

Poznámka:
INFO PRO ÚČASTNÍKY
KURZ se uskuteční od 28.9.2017 a ukončen bude (dny konání kurzu čtvrtek, pátek)
v termínech v osnově vždy od 9.00 hod - cca do 16.30 hod (první den od 8:30 hod)

var. symbol: 32 42 17 00
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
CENA : celého kurzu je velmi zvýhodněná a dostupná široké veřejnosti. Možnost úhrady kurzu na splátky.
Po ukončení kurzu získá účastník: Osvědčení o rekvalifikaci akreditovaného vzdělávacího programu


PLATBA:
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě.
Daňový doklad obdržíte u prezence, nebo následně poštou.

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- příprava výukového materiálu od lektorů
- výuka lektorů

- VÝUKOVÉ MATERIÁLY VÁM BUDEME S PŘEDSTIHEM ZASÍLAT V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ, před jednotlivými přednáškami
- NOTEBOOK si můžete přinést do výuky k dalším poznámkám ze zaslaného materiálu
- pro výuku budete potřebovat Zákoník práce, který si můžete zakoupit v prodejně norem v přízemí DTO CZ s.r.o.


DALŠÍ INFORMACE:
- Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ, abychom Vám mohli zaslat výukové materiály již k první přednášce - nejpozději však dva dny před termínem výuky ( POZOR ! kurz je počtem účastníků limitován)
- další info k přihlášení, příp. zpožděné přihlášení Vám poskytne:
manager akce Bc. Jana Ivan, tel.: 595 620 118, mobil: 724 211 606 nebo organizační pracovnice paní Petra Podolowská tel.: 595 620 153, email:p.podolowska@dtocz.cz

Manažer kurzu a organizační pracovnice Vám poskytnou jakékoliv bližší informace. S případnými dotazy se na nás kdykoli můžete obrátit.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,1MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.