Rekvalifikace

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - KVALIFIKAČNÍ KURZ akreditovaný MPSV

Kurz je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci ZVOLENÉ REKVALIFIKACE
Termín kurzu:
po 04.01.2021 - po 08.03.2021
Cena včetně DPH
6 790 Kč

Detaily kurzu

Název:
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - KVALIFIKAČNÍ KURZ akreditovaný MPSV
Kurz je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci ZVOLENÉ REKVALIFIKACE
Termín:
po 04.01.2021 - po 08.03.2021
Cena:
6 790 Kč vč. DPH
MOŽNOST POŽÁDAT O ÚHRADU KURZU ÚŘAD PRÁCE
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606
Rozsah:
150 vyuč. hod.( z toho 50 hodin praxe)
Lektoři:
Kolektiv zkušených lektorů s dlouholetou praxí ve zdravotnictví a sociálních službách
Program:
!!! ABSOLVENTI KVALIFIKAČNÍHO KURZU na základě úspěšně vykonané zkoušky a kladného stanoviska z odborné praxe obdrží OSVĚDČENÍ O KVALIFIKACI s akreditací MPSV ČR v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.!!!


!!!KVALIFIKAČNÍ KURZ je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace !!!


VÝUKA KVALIFIKAČNÍHO KURZU probíhá 4 dny v týdnu
TEORETICKÁ VÝUKA probíhá ve dnech úterý až pátek v odpoledních hodinách 15.00 hod. do 19.15 hod. v DTO CZ
PRAKTICKÁ VÝUKA je realizovaná v domovech pro seniory v dopoledních hodinách.


OBSAHOVÁ NÁPLŇ KVALIFIKAČNÍHO KURZU
Základy komunikace (rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, alternativní komunikace, klíčové problémy, verbální a nonverbální komunikace, komunikační techniky, nácvik komunikačních dovedností)
Somatologie (eukaryotická buňka, tkáně, opěrná, pohybová, oběhová, trávicí a nervová soustava, smyslové orgány)
Ochrana zdraví (BOZP pracovníků v sociálních službách, základy první pomoci – specifikace ran, neodkladná resuscitace, poskytnutí první pomoci, praktický nácvik)
Prevence vzniku závislosti osob na sociální službě (rizikové faktory vzniku závislosti, individuální plánování, mapování potřeb, zapojování klienta do rozhodování)
Základy péče o domácnost (správná péče o domácnost, rozvrh pracovního dne, klid, skladování a praní prádla, léky)
Péče o nemocné (podstata a fáze pečovatelského procesu, potřeby člověka, pomoc při zajišťování potřeb, péče o aktivitu klienta, pohyb a tělesná aktivita, mobilita, imobilizační syndrom, nácvik soběstačnosti a pohybové aktivace, kondiční a dechová cviční, péče o staré osoby, o děti a nedospělé klienty se zdravotním postižením, péče na lůžku, podávání obkladů, aplikace tepla a chladu)
Péče o hygienu (prádlo, ústní dutina, chrup, toaleta, celková koupel, vlasy, nehty, inkontinence, oblékání, vyprazdňování, kůže, výživa, spánek a odpočinek, fyziologické funkce, doprovod k lékařskému ošetření, škodlivé návyky)
Základy hygieny (člověk a prostředí, hygiena a epidemiologie, státní dozor a dohled, nákazy, imunizace, hygiena výživy, práce, obecná a komunální, hygiena u dětí a dorostu, protiepidemický obor)
Psychosociální aspekty chronických infekčních onemocnění (specifikace chronických onemocnění, zdravotní problémy osob, postoje ke klientům)
Problematika zdravotního postižení (tělesná a mentální postižení, sluchová a zraková postižení, stupně postižení, interní choroby, duševní poruchy, sociální rehabilitace, psychologické problémy)
Prevence týrání a zneužívání osob (typy týrání a zneužívání, identifikace zdrojů, nežádoucí jednání a postoje pracovníků sociálních služeb, ochrana práv uživatelů služeb, supervize)
Krizová intervence (druhy krize a krizových intervencí, spouštěče krize, průběh a fáze krize, principy a postupy krizové intervence, vyrovnávací mechanismy, redukce ohrožení, následná péče, rizikové faktory, spolupráce s okolím)
Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální. služba (klienti v krizi, agresivní, sebevražední, psychoterapeutická intervence, sebeobrana – teorie a nácvik)
Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času (teorie volného času, funkce, struktura, cíle a principy, typy zařízení a programů volného času, výchova lidí s postižením, nevhodné výchovné působení, kultura, zvyklosti)
Kvalita v sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb
Sociálně právní minimum (právní předpisy, žádosti klientů, správní řád)
Psychologie (osobnostní vlastnosti pracovníka sociální péče, psychologie osobnosti, odolnost vůči životním situacím, řešení postojů a reakcí klientů, pocit jistoty, krizové situace, konflikty)
Psychopatologie (základy, duševní poruchy)
Metody sociální práce (role sociálního. pracovníka, způsoby práce v sociálních službách, individuální metody práce, případové vedení, sociální poradenství, zdravotnické, psychologické, sociální, pedagogické a pracovní aspekty sociální rehabilitace, problémy sociální adaptace osob)
Etika, lidská práva, důstojnost (etika zásahu do života klienta a jeho rodiny)
Odborná praxe (50 hodin)Poznámka:
CÍLEM KVALIFIKAČNÍHO KURZ je připravit účastníky pro výkon pečovatelské služby v oblasti poskytování obslužné a základní výchovné péče jak uživatelům v ústavních zařízeních sociálních služeb, tak uživatelům terénních sociálních služeb.

S DOSAŽENÝM VZDĚLÁNÍM NALEZNOU ABSOLVENTI KVALIFIKAČNÍHO KURZU UPLATNĚNÍ v :
centrech denních služeb, denních a týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, v zařízeních pro krizovou pomoc, nízkoprahových centrech, terapeutických komunitách, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, noclehárnách, sociálních poradnách, pracovištích rané péče, zařízeních následné péče, dětských skupinách

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY KVALIFIKAČNÍHO KURZU je základní vzdělání, očkování proti hepatitidě typu B

!!!KVALIFIKAČNÍ KURZ je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace !!!

CENU KVALIFIKAČNÍHO KURZU je možné ROZDĚLIT na splátky.

V CENĚ KVALIFIKAČNÍHO KURZU jsou zahrnuty učební texty.


!!! POMŮŽEME VÁM S VÝBĚREM ZAŘÍZENÍ PRO PRAXI A NABÍDNEME VÁM I INFORMACE O VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍSTECH !!!


DOPRAVA DO MÍSTA KONÁNÍ
➠DTO CZ, s.r.o.,Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12 /směr Poruba/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8 /směr centrum/

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.