Rekvalifikace

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - KVALIFIKAČNÍ KURZ

pro pracovníky v sociálních službách *Kurz akreditovaný MPSV*
Cena včetně DPH
6 350 Kč

Detaily kurzu

Název:
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - KVALIFIKAČNÍ KURZ
pro pracovníky v sociálních službách *Kurz akreditovaný MPSV*
Cena:
6 350 Kč vč. DPH
MOŽNOST POŽÁDAT O ÚHRADU KURZU ÚŘAD PRÁCE
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Lenka Ožanová, tel.: 607 576 625, email: l.ozanova@dtocz.cz
Garant:
Ing. Mgr. Soňa Blahutová
Rozsah:
150 vyuč. hod.( z toho 50 hodin praxe)
Lektoři:
Kolektiv zkušených lektorů s dlouholetou praxí ve zdravotnictví a sociálních službách
Program:
Výuka probíhá 4 dny v týdnu (pondělí, úterý, středa, čtvrtek), v odpoledních hodinách 15.00 hodin do 19.15 hodin.
Součástí výuky kurzu - Pracovník v sociálních službách - je praxe v domovech pro seniory.

Obsahová náplň kurzu:

• Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, alternativní komunikace (klíčové problémy, verbální a nonverbální komunikace, komunikační techniky, nácvik komunikačních dovedností)
• Somatologie (eukaryotická buňka, tkáně, opěrná, pohybová, oběhová, trávicí a nervová soustava, smyslové orgány)
• Ochrana zdraví (BOZP pracovníků v sociálních službách, základy první pomoci – specifikace ran, neodkladná resuscitace, poskytnutí první pomoci, praktický nácvik)
• Prevence vzniku závislosti osob na sociální službě (rizikové faktory vzniku závislosti, individuální plánování, mapování potřeb, zapojování klienta do rozhodování)
• Základy péče o domácnost (správná péče o domácnost, rozvrh pracovního dne, klid, skladování a praní prádla, léky)
• Péče o nemocné (podstata a fáze pečovatelského procesu, potřeby člověka, pomoc při zajišťování potřeb, péče o aktivitu klienta, pohyb a tělesná aktivita, mobilita, imobilizační syndrom, nácvik soběstačnosti a pohybové aktivace, kondiční a dechová cviční, péče o staré osoby, o děti a nedospělé klienty se zdravotním postižením, péče na lůžku, podávání obkladů, aplikace tepla a chladu)
• Péče o hygienu (prádlo, ústní dutina, chrup, toaleta, celková koupel, vlasy, nehty, inkontinence, oblékání, vyprazdňování, kůže, výživa, spánek a odpočinek, fyziologické funkce, doprovod k lékařskému ošetření, škodlivé návyky)
• Základy hygieny (člověk a prostředí, hygiena a epidemiologie, státní dozor a dohled, nákazy, imunizace, hygiena výživy, práce, obecná a komunální, hygiena u dětí a dorostu, protiepidemický obor)
• Psychosociální aspekty chronických infekčních onemocnění (specifikace chronických onemocnění, zdravotní problémy osob, postoje ke klientům)
• Problematika zdravotního postižení (tělesná a mentální postižení, sluchová a zraková postižení, stupně postižení, interní choroby, duševní poruchy, sociální rehabilitace, psychologické problémy)
• Prevence týrání a zneužívání osob (typy týrání a zneužívání, identifikace zdrojů, nežádoucí jednání a postoje pracovníků sociálních služeb, ochrana práv uživatelů služeb, supervize)
• Krizová intervence (druhy krize a krizových intervencí, spouštěče krize, průběh a fáze krize, principy a postupy krizové intervence, vyrovnávací mechanismy, redukce ohrožení, následná péče, rizikové faktory, spolupráce s okolím)
• Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální. služba (klienti v krizi, agresivní, sebevražední, psychoterapeutická intervence, sebeobrana – teorie a nácvik)
• Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času (teorie volného času, funkce, struktura, cíle a principy, typy zařízení a programů volného času, výchova lidí s postižením, nevhodné výchovné působení, kultura, zvyklosti)
• Kvalita v sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb
• Sociálně právní minimum (právní předpisy, žádosti klientů, správní řád)
• Psychologie (osobnostní vlastnosti pracovníka sociální péče, psychologie osobnosti, odolnost vůči životním situacím, řešení postojů a reakcí klientů, pocit jistoty, krizové situace, konflikty)
• Psychopatologie (základy, duševní poruchy)
• Metody sociální práce (role sociálního. pracovníka, způsoby práce v sociálních službách, individuální metody práce, případové vedení, sociální poradenství, zdravotnické, psychologické, sociální, pedagogické a pracovní aspekty sociální rehabilitace, problémy sociální adaptace osob)
• Etika, lidská práva, důstojnost (etika zásahu do života klienta a jeho rodiny)
• Odborná praxe (50 hodin)

Poznámka:
Cílem kvalifikačního kurzu - Pracovník v sociálních službách - je připravit účastníky pro výkon pečovatelské služby v oblasti poskytování obslužné a základní výchovné péče jak uživatelům v ústavních zařízeních sociálních služeb, tak uživatelům terénních sociálních služeb.

S dosaženým vzděláním naleznou absolventi kurzu uplatnění:

centrech denních služeb, denních a týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, v zařízeních pro krizovou pomoc, nízkoprahových centrech, terapeutických komunitách, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, noclehárnách, sociálních poradnách, pracovištích rané péče, zařízeních následné péče, dětských skupinách

Obsahová náplň kurzu je v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Vstupní předpoklady - základní vzdělání

V ceně kurzu - Pracovník v sociálních službách - jsou zahrnuty učební texty.

Cenu kurzu je možné rozdělit na spátky.

Teoretická výuka probíhá 4 dny v týdnu v odpoledních hodinách v DTO CZ v Ostravě - Mariánských Horách a praktická výuka je realizovaná v domovech pro seniory (dle vlastního výběru) v dopoledních hodinách.

Pomůžeme Vám s výběrem zařízení pro praxi a nabídneme Vám i informace o volných pracovních místech!!!

Absolventi na základě úspěšně vykonané zkoušky a kladného stanoviska z odborné praxe obdrží OSVĚDČENÍ O KVALIFIKACI s akreditací MPSV ČR.

Doprava do místa konání
DTO CZ, s.r.o.,
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory
- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12, 14 /směr Poruba/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
Výstupní zastávka Mariánské náměstí !

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,1MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.