Facility management, správa majetku a budov, stavebnictví

Správce nemovitostí - Správa majetku a provoz budov

Ucelený přehled z oblasti správy majetku a provozu budov, technika prostředí staveb a další...
NOVĚ AKTUALIZOVANÝ OBSAH podle nejmodernějších trendů v oblasti správy majetku. Absolvent kurzu se stane technicky vzdělaným odborníkem, skvěle připraveným na výkon své profese.
Rozsah:
150 hodin
Obsah:

Prezence: od 8.30 hodin Začátek kurzu: 9.00 hodin Konec kurzu: 16.30 hodin

I. Etapa – Základní přehled oblastí správy majetku a provozu budov a. stavební minimum, b. prostřední staveb, c. nauka o budovách.

II. Etapa – Aspekty Správy majetku a údržby budov a. technické, b. ekonomické, c. energetické, d. právní aspekty, e. provozní řády, návody k užívání staveb.

III. Etapa – Výkon správy majetku v praxi a. SW podpora správy majetku, b. zkušenosti se správou veřejných institucí, bytových domů.

IV. Etapa – Sdílení Best Practise účastníků kurzu Absolvent vzdělávacího kurzu bude znát teoretická východiska nutná pro výkon správy majetku ve všech jejích oblastech (ekonomická, právní, provozní, technická). Bude umět aplikovat nástroje efektivního řízení nemovitého majetku.

ABSOLVENT KURZU SE STANE TECHNICKY VZDĚLANÝM ODBORNÍKEM, KTERÝ MÁ ZNALOSTI: • v teoretickém pojetí z oblasti managementu právo a legislativu, • v investičním procesu oblast plánování a kalkulace doplněnou znalostmi ekonomického zvažování každého strategického, taktického či operativního řešení, • nové legislativy v oblasti stavebního minima, • v oblasti praktického výkonu Správy majetku a provozu budov, • v oblasti správy a provozu nemovitého majetku a využívání investic, • v oblasti provozní potřeby uživatelů objektů se schopnostmi soustředit se i na specifické provozní detaily správy nemovitostí, • v pořizování dlouhodobého majetku (investic) v soukromé i veřejné sféře, který je vždy složitý, časově, finančně i organizačně náročný, vč. neméně významné exploatační fáze procesu (provozování, údržby, oprav či rekonstrukce majetku stavebního a strojního charakteru), • a je připraven být zodpovědný za optimální provoz budov, jejich technická zařízení, funkceschopnost veškeré činnosti probíhající uvnitř i vně budov a umí: o posoudit hospodárné vynakládání soukromých a veřejných financí v provozu správy a souvisejících služeb, zejména movitého majetku o svůj vědomostní potenciál uplatňovat jak u investorů, developerských společností v oblastech budování objektů s vysokou užitnou hodnotou a nízkými provozními náklady, tak u vlastníků nemovitostí a organizací vykonávajících správu nemovitostí, jako realitních kancelářích, velkých průmyslových podnicích, ve středním a vysokém managementu, administrativních a obchodních center, ale i v organizacích podléhajících veřejné správě jako jsou nemocnice a státní instituce. Pro ověření nabytých znalostí budou kurzisté zpracovávat závěrečnou práci, která bude souviset s výkonem správy majetku provozem budov na konkrétním stavebním objektu, a do které promítnou všechny své dosud nabyté znalosti.

KURZ JE URČEN ZEJMÉNA PRO: • všechny firmy s provozem a údržbou – právnické i fyzické osoby, • státní správu, úřady, školství a instituce, • společenství vlastníků, • vlastníky nemovitostí a organizace vykonávající správu nemovitostí • realitní kanceláře • velké průmyslové podniky, • střední a vysoký management a administrativní a obchodní centra • ale i pro organizace podléhající veřejné správě – nemocnice, státní instituce, • a všem těm, kteří v praxi zkušenosti mají a doplní si je uceleným vzděláním potřebným budoucí profese, která pro tuto činnost bude podmínkou a všechny zájemce k doplnění nejnovější legislativy v oboru, vč. doladění všech nových změn zákonů: (Stavební zákon – Ekonomická legislativa – manažerského vzdělávání ve "Facility management" – v základním přehledu z oblasti správy majetku a provozu budov – ve stavebním minimu vybraných statí stavební problematiky – v praktické problematice výkonu Správy majetku a provozu budov.

DOPORUČENÉ PODMÍNKY:  minimálně středoškolské vzdělání  

ODBORNÝ PROGRAM:

1. Úvod do problematiky správy majetku a provozu budov

 - Úvod do kurzu, ekonomická, technická a právní, provozně - technická, strategický operativní management, myšlenková mapa z MESM. 

2. Poruchy a rekonstrukce budov

 - Konstrukce staveb - budov. Kategorizace poruch a závad. Algoritmy postupů při evidenci, odstraňování a registraci poruch a závad. Perspektiva využívání metodiky BIM při evidenci, odstraňování a registraci poruch a závad. 

3. Typologické zásady navrhování a užívání budov

 - Základní všeobecné typologické zásady navrhování a užívání budov na podkladě obecných požadavků na výstavbu. 

4. Technická zařízení budov /TZB/

 - Přehled technických zařízení a VZT pro tvorbu složek vnitřního prostředí budov, technické aspekty provozování technických zařízení budov.

5. Facility management v evropském a světovém kontextu

 - Standardy ve facility managementu. Vnímání FM v čase a v evropském a světovém kontextu. 

6. Stavební a technická správa majetku

 - Pasportizace, údržba a obnova, životnost a opotřebení. Orientační oceňování stavebních prací.

7. Hodnota spravovaných nemovitostí

 - Oceňování nemovitostí. Životnost a opotřebení, orientační oceňování stavebních prací.

8. Údržba a provoz budov

 - Stavební a technická správa nemovitostí. Orientační oceňování stavebních prací. 

9. Časová hodnota peněz, hodnocení investic a žádost o úvěr

 - Vymezení časové hodnoty peněz, hodnocení investice a náklady kapitálu, žádost o úvěr, případová studie.

10. Katastr nemovitostí pro správce

 - Obsah katastru nemovitostí. Předmět evidence katastru nemovitostí (pozemky, budovy, jednotky, práva stavby, vodní díla). Poskytování údajů z katastru nemovitostí.

11.Základy managementu 

- Rozvoj poznání v oblasti stavebních investic projektového managementu, podnikového managementu, prostorové ekonomiky, hodnotové analýzy, managementu jakosti, marketing managementu a managementu rizika. 

12. Manažerské dovednosti

 - Vedení lidí, komunikace. Zvládání konfliktů, time management. 

13. Zásady provozu budov

 - Zákonné povinnosti vlastníka, SLA smlouva, dokumentace staveb, správa bytových domů.

14. Energetické aspekty správy budov

 - Energetický audit a energetická certifikace budov. Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Možnost využití SW podpory při sledování energií.

15. Energetický management

 - Optimalizace energetických systémů a spotřeby energií. 

16. BOZP a PO při správě budov

 - Využívání dokumentace skutečného provedení staveb při jejich provozu. Požadavky na účastníky výstavby ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Požadavky BOZP na staveništi ze zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

17. Služby při správě a provozu budov /FM služby v praxi/

 - FM služby na straně poskytovatele FM a FM služeb + komunikace s klienty, dokumentace, převzetí služeb, kontrolní procesy atd. FM služby na straně klienta v segmentu školství (státní správy) + SLA a KPI služeb, Outsourcing vs. Insourcing služeb, zadávací řízení výběru poskytovatele atd. Výkon FM služeb a specifické FM služby /atypické podpůrné procesy/.

18. Informační a komunikační technologie při správě budov.

 - Výkon správy majetku a problematika výkonu správy majetku - ICT ve FM a SW podpora FM. CAFM - Informační systémy facility managementu. Workflow v procesu sledování zakázek a FM činností. Provozní informační systémy - možnosti ad hoc využití.

19. BIM a GIS ve správě majetku a provozu budov

 - BIM a a facility management, využití GIS pro FM.

20. Praktické příklady k tématům z učiva 

- Sdílení Best Practice účastníků kurzu. - Zkušenosti se správou veřejných institucí a prohloubení znalostí a praktických dovedností z podnětu účastníků u dosud probraných témat. - Konzultace k závěrečným pracím. - Tematické okruhy k závěrečným zkouškám.

Lektoři:
- doc. Ing. František KUDA, CSc., Katedra městského inženýrství FAST VŠB - TU Ostrava, odborný garant studijního oboru Správa majetku a provoz budov s kolektivem špičkových odborníků v dané oblasti
Poznámka:

Informace k ONLINE kurzu.
1. Po uhrazení vložného obdrží každý účastník podklady ke studiu a kód pro přihlášení na kurz.

2. Každý účastník obdrží k samostudiu učební texty. 

3. Dne 21. ledna 2022 začne živé ONLINE vysílání s lektorem.  

4. Po úspěšném absolvování ONLINE kurzu zašleme účastníkům Osvědčení poštou.

Jednotlivé semináře budou termínově uvedena v programu a můžete se zúčastnit jen vybraných témat. 

Jednotlivá soustředění proběhnou vždy od 9.00 hod - do cca 16.30 hod.


Cena:
34 909 Kč vč. DPH
Poznámka: Online forma kurzu není akreditována MŠMT

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(3,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,3MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.