Novinky

Rekvalifikace Správce nemovitostí - zajímavá příležitost

Situace poslední doby, kterou odstartovala covidová pandemie, nás překvapuje více a více novými okolnostmi až nepředvídatelnostmi. Válka na Ukrajině a pak energetická krize, inflace, nové zpřísňující zákony a předpisy, uhlíková stopa aj. To vše nutí vlastníky a provozovatele budov přemýšlet, jak snižovat provozní náklady, aby bylo možno udržet nastavený standard. Jsou k tomu vyžadována mimo jiné data – data o nemovitostech, data o lidech, data o spotřebách, data o všem, za co organizace zodpovídá a co řídí. Proto správu nemovitostí (facility management) lze právem označit za obor s velkou perspektivou. Profesionály v oboru připravujeme v akreditovaném kurzu, který budeme v roce 2024 postupně otevírat ve velkých městech napříč ČR. V síti domů techniky - konkrétně v Plzni, Praze, Pardubicích a Ostravě.

Být znalý, mít přehled a správně se rozhodovat – to jsou klíčové atributy akreditovaného vzdělávacího kurzu správa majetku a provoz budov – správce nemovitostí. V krátkém čase pochopí účastníci souvislosti z hlediska technického, ekonomického, energetického i právního. Nakonec získají úspěšní absolventi osvědčení s celorepublikovou platností. Ale podstatou kurzu je mít komplexní přehled o problematice správy majetku, dovědět se o novinkách a trendech v metodách a nástrojích, získat přehled, jak vyhledávat informace a orientovat se v nich. Výraznou předností kurzu je, že veškerá probíraná témata jsou postavena na konkrétních případech a příkladech z praxe. Nezbytná teorie je kumulovaná na výklad problémových pasáží z legislativy nebo problémových oblastí. Pro následné samostudium obdrží účastníci soubor literatury a podkladů, které se běžně v informačních zdrojích nevyskytují.

Kurz správa majetku a provoz budov – správce nemovitostí je pořádán každoročně v DTO CZ v Ostravě. Od roku 2024 se na přípravě budou společně podílet i další domy techniky v ČR. Hlavní organizaci stále zajišťuje DTO CZ (dříve známý jako Dům techniky Ostrava) ve spolupráci s Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, katedrou městského inženýrství a řadou dalších odborníků, pod patronací IFMA Czech Republic. Do organizace dále vstupují Dům techniky Plzeň a Dům techniky Pardubice, ČS VTS Praha.

Kurz správa majetku a provoz budov – správce nemovitostí, je určen pro všechny osoby, které se aktivně podílejí na zvyšování užitku staveb, a jejich pracovní náplň je směrovaná k pracovní činnosti správce nemovitostí.

Akreditovaný kurz je v délce 150 výukových hodin, a je možné ho absolvovat prezenčně i hybridně, tj. prostřednictvím nástrojů pro online schůzky.

Vzhledem ke komplexnosti pracovních činností správců nemovitostí je kurz rozdělen do čtyř etap:

1.         Základní přehled z oblasti správy majetku a provozu budov – obsahově je etapa zaměřena na získání znalostí stavebního minima, prostředí staveb a nauky o budovách.

2.         Aspekty správy majetku a údržby budov – zde je cíleno na problematiku technické, ekonomické, energetické a právní.

3.         Výkon správy majetku v praxi – v této etapě jsou představeny SW nástroje (CAFM) a zkušenosti se správou veřejných institucí a bytových domů.

4.         Sdílení Best Practise – závěrečná etapa je věnována prezentaci své pracovní pozice a svých pracovních zkušeností formou kulatého stolu.

Po skončení výukové části mají účastníci kurzu prostor ke zpracování závěrečné práce na zvolené téma, které koordinuje garant kurzu. Témata jsou široká, stejně jako pracovní úkoly, které účastníci řeší a svým zaměřením odpovídají pracovnímu zaměření. Závěrečná zkouška se skládá z:

1.         obhajoby závěrečné práce a

2.         prokázání odborných znalostí formou rozpravy.

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu je úspěšných účastníkům předáno osvědčení o rekvalifikaci s celorepublikovou platností.

Více o kurzech naleznete ZDE.

ava

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.