O nás

Obchodní podmínky

Společnost DTO CZ, s.r.o., na adrese Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava
IČ 47666439 DIČ CZ47666439 
zapsaná u OR Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 10087 
č. účtu 64804761/0100, IBAN účtu: CZ4001000000000064804761 
swift kód KOMBCZPP

poskytuje služby v oblasti dalšího vzdělávání dospělých, a to formou otevřených prezenčních kurzů, prezenčních kurzů na zakázku, online kurzů, prodeje výukových videí, realizace certifikačních zkoušek nebo zkoušek profesních kvalifikací. 

Dále DTO CZ poskytuje poradenské aktivity, realizuje prodej norem a publikací, pronajímá dlouhodobě nebo krátkodobě prostory.

Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností DTO CZ a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností DTO CZ a zákazníkem vzniká na základě podané objednávky.


A.  PREZENČNÍ KURZY, ONLINE KURZY, KONFERENCE

Objednávky, přihlášky, registrace

1.    Preferujeme přihlášení prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách DTO CZ, kde u každé nabízené akce lze otevřít přihlášku, kterou po vyplnění elektronicky odešlete. Přihlášky k účasti na kurzy a konference přijímáme také v písemné formě např. zaslané poštou.

2.    Přihlášky zaslané prostřednictvím webových stránek a emailové objednávky Vám budou zpětně potvrzeny (nejpozději do 2 pracovních dnů), tištěné přihlášky zaslané poštou potvrzujeme jen na základě výslovné žádosti.

3.    Na webových stránkách DTO CZ můžete využít možnosti registrace, kdy vyplníte údaje jen jednou a každé další přihlášení na kurz máte již předvyplněné.

4.    Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s organizačními pokyny a obchodními podmínkami.

5.    Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity kurzu.

6.    Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě přihlášení v termínu kratším doporučujeme konzultaci s manažerem akce.

7.    Přihlásit lze rovněž účastníka formou dárkového poukazu (je-li tato možnost pro daný kurz, pak je uvedena na dané webové stránce), vyplnění formuláře je považováno za přihlášení na kurz a po zaplacení je zaslán dárkový poukaz na uvedenou doručovací adresu; platnost poukazu je 12 měsíců od data jeho vystavení.

Úhrada, fakturace a vyúčtování

8.    Každý účastník je povinen před zahájením kurzu provést řádně úhradu, pokud nedojde k fakturaci po realizované akci.

9.    Vložné se hradí převodním příkazem na náš bankovní účet (64804761/0100) pod přiděleným variabilním symbolem nebo výjimečně hotově první den konání kurzu.

10.  Způsob úhrady uvede klient v přihlášce.

11.  Daňový doklad o provedené platbě bankovním převodem obdrží klient buď při prezenci nebo mailem ve formátu pdf. V případě úhrady v hotovosti obdrží zákazník ve stejnou dobu zjednodušený daňový doklad.

12.  Bez prokazatelného doložení úhrady nemusí být účastník na akci vpuštěn.

13.  Je nutné, aby byla platba připsána na našem účtu nejpozději v průběhu pracovního dne, který předchází dni konání online kurzu.

14.  Daňový doklad / fakturu klient obdrží mailem (výjimečně poštou) v zákonném termínu po připsání platby na náš účet nebo po konání akce.

15.  V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a popř. drobné občerstvení (bližší detaily jsou vždy uvedené u každé akce v poznámce); učební texty (materiály) dostávají účastníci první den ráno při prezenci v tištěné podobě nebo jsou účastníkům zaslány emailem (způsob doručení učebních textů je vždy uveden u popisu každého kurzu).

16.  V ceně kurzu nemusí být zahrnuta cena zkoušky; uvedená skutečnost je uvedena na web stránkách DTO CZ.

17.  Cena akcí již obsahuje DPH 21 %.

18.  V případě, že se jedná o rekvalifikační kurz, splňující podmínky zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění, je kurzovné od DPH osvobozeno.

Slevy

19.  Nabízíme vám možnost různých slevových akcí jako: věrnostní slevy, slevy za více účastníků na jednom kurzu, last minute atd.

20.  Výše slevy je buď uváděna u každé akce (např. sezónní slevy nebo za více účastníků jedné společnosti).

Stornovací podmínky

21.  Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme písemně nebo mailem.

22.  Bezplatné storno kurzů nebo konferencí přijímáme nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. Pokud obdržíme storno později, ale do 3 pracovních dnů před zahájením akce, účtujeme stornovací poplatek ve výši 25%. Po tomto termínu vzniká povinnost uhradit plnou cenu akce.

23.  Akceptujeme vyslaného náhradníka, pokud někdo ze závažných důvodů nebude moci nastoupit v plánovaném termínu na kurz nebo konferenci.

Organizace

24.  Prezence účastníků otevřených prezenčních kurzů začíná 15 min. před zahájením akce.

25.  Přihlášení a spojení účastníků u online kurzů proběhne alespoň 15 minut před zahájením.

26.  Zašleme Vám na e-mail přihlašovací údaje a pokyny s odkazem, jak se přihlásit na online kurz, za podmínky, že platba došla na náš účet.

27.  DTO CZ má právo z důvodu naplnění kapacity vzdělávací akce (kurz nebo zkouška) odstoupit od objednávky; o zrušení objednávky bude zájemce v předstihu akce informován (pokud na sebe zanechal kontakt v podobě mailu nebo telefonu) a zájemci neprodleně vrátíme zaplacené vložné.

28.  Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a popř. místa konání či zrušení akce z organizačních a provozních důvodů.

29.  Všechny případné změny Vám dáme včas telefonicky nebo e-mailem na vědomí. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce.

30.  Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši; bude-li si zákazník přát, může být částka převedena na jiný nebo stejný kurz v jiném termínu.

Způsob ukončení kurzu, vydávaní osvědčení, potvrzení o účasti

31.  U každé vzdělávací akce je na web stránkách uveden způsob ukončení kurzu (jestli zkouškou, testem, pohovorem, bez ověření znalostí apod.); uvedený způsob ukončení má rozhodující vliv na vydání osvědčení o úspěšném absolvování.

32.  U rekvalifikačních nebo jiných akreditovaných kurzů může být uvedeno více podmínek pro vydání osvědčení: prokazatelná účast, splnění vstupních podmínek, absolvování požadovaného rozsahu vzdělávání, splnění podmínek závěrečného ověření znalostí apod.

33.  Osvědčení je předáno buď osobně na závěr kurzu, nebo je zasláno poštou (dle dohody i paralelně elektronicky).

34.  U seminářů a konferencí není automaticky vystavováno osvědčení, ale na vyžádání klienta osvědčení připravíme a zašleme.

35.  Potvrzení o účasti je vystavováno tehdy, když:

·         není vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování,

·         na vlastní žádost klienta,

·         na žádost investora nebo objednatele.

36.  Vystavení duplikátů osvědčení je zpoplatněno částkou 121,- Kč vč. DPH.

B.  ZKOUŠKY A ZKOUŠENÍ

1.  Podmínkou absolvování zkoušek a zkoušení je podání písemné žádosti na předepsaném formuláři; v případě certifikační zkoušky je formulář ke stažení na stránkách DTO CZ, u zkoušek profesních kvalifikací na stránkách Národní soustavy kvalifikací, u všech ostatních případů není třeba podávat písemnou žádost, u speciálních kurzů poskytne zájemci o jiný typ zkoušek manažer DTO CZ na vyžádání žádost mailem, u ostatních případů je zkouška součástí přihlášky na kurz.

2.  Podaná žádost o zkoušku (nebo přihlášky na kurz, kde je zkouška pevnou součástí) je
považováno za obchodní vztah a je chápána jako závazná objednávka.

3. Na závěr rekvalifikačních kurzů je organizováno závěrečné ověření znalostí formou zkoušení; o podmínkách je účastník informován během kurzu nebo jsou podmínky uvedeny na web stránkách DTO CZ. 

4. Zájemce se může přihlásit na kvalifikační zkoušky k autorizované osobě DTO CZ za podmínek uvedených v kvalifikačním standardu na web stránkách www.narodnikvalifikace.cz; podmínkou získání osvědčení je správné a úplné podání přihlášky ke zkoušce, splnění vstupních podmínek, uhrazení poplatku za zkoušku, úspěšné vykonání všech částí zkoušky. 

5. U certifikačních zkoušek u orgánu ACM DTO CZ je zájemce podrobně informován o podmínkách a průběhu zkoušení na web stránkách DTO CZ a popř. ze zaslaných podkladů (mailem nebo poštou); podmínkou vydání certifikátu je správné a úplné podání žádosti, doložení požadovaných dokladů nebo záznamů, zaplacení poplatku za zkoušku, úspěšné složení všech části certifikační zkoušky. 

6. Aktuální ceny za zkoušky a zkoušení jsou vyvěšeny na stránkách DTO CZ. 

7. Neúspěšné vykonání zkoušky nezakládá klientovi nárok na vrácení vložného za zkoušku; klient může absolvovat reparát za novou úhradu, je-li tato možnost vyhlášena. 

8. Pokud je zájemce o zkoušku vyzván k doplnění nebo doložení některých podkladů, a ten tak nestihne do termínu zkoušky, nemusí být zájemce ke zkoušce připuštěn, a tím také nevzniká nárok na vrácení úhrady za zkoušku ani její část. 

9. Každý účastník je povinen před termínem zahájení zkoušky provést řádně úhradu. 

10. Poplatek se hradí převodním příkazem na náš bankovní účet (64804761/0100) pod přiděleným variabilním symbolem nebo výjimečně hotově v den konání zkoušky (jen po dohodě s manažerem akce DTO CZ). 

11. Způsob úhrady uvede klient v přihlášce. 

12. Daňový doklad o provedené platbě bankovním převodem obdrží klient buď v den konání zkoušky nebo mailem ve formátu pdf. V případě úhrady v hotovosti obdrží zákazník ve stejnou dobu zjednodušený daňový doklad. 

13. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník na zkoušku vpuštěn. 

14. Je nutné, aby byla platba připsána na našem účtu nejpozději v průběhu pracovního dne, který předchází dni konání zkoušky. 

15. Daňový doklad/ fakturu klient obdrží mailem (výjimečně poštou) v zákonném termínu po připsání platby na náš účet nebo po konání zkoušky. 

16. U všech objednaných zkoušek (vyjma certifikačních) vrátíme uhrazený poplatek, pokud zájemce o zkoušku tuto písemně nebo mailem zruší (i bez udání důvodu) alespoň 5 pracovních dní před konáním. 

17. Pokud se zájemce o zkoušku nedostaví na daný termín zkoušení, zaplacený poplatek za zkoušku se nevrací, a společnosti nevzniká povinnost převodu částky na jiný termín.

C.  PORADENSTVÍ A KONZULTACE

1. Klient poptává poradenskou nebo konzultační službu mailem, telefonicky nebo osobním jednáním. 

2. DTO CZ připravuje nabídku služeb v oblasti poradenství nebo konzultací. 

3. Potvrzení nabídky učiní klient písemně nebo mailem nebo zasláním oficiální objednávky; potvrzení nabídky je považováno za závaznou objednávku. 

4. Uzavření obchodního vztahu může být provedeno formou podepsané smlouvy. 

5. Poradce/i vykonává/ají dohodnutou činnost na dohodnutém místě v dohodnutém
rozsahu s dohodnutým důkazem (např. protokol o konzultaci apod.). 

6. Fakturu klient obdrží mailem (výjimečně poštou) za vykonané činnosti za dohodnuté období. 

7. Ukončení nebo přerušení smluvního vztahu je stanoveno buď ve smlouvě, nebo ve schváleném projektu nabídky. 

8. DTO CZ si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit činnost, pokud klient neuhradí v termínu své finanční závazky.

D.  VÝUKOVÁ VIDEA

1. Výuková videa jsou umístěna na internetu, k videu se klient přihlašuje online
prostřednictvím kódu nebo hesla. 

2. Za závaznou objednávku je považováno vyplnění přihlášky na web stránkách DTO CZ nebo výjimečně zaslání objednávky mailem. 

3. DTO CZ potvrdí přijetí objednávky. 

4. Cena za produkt se hradí fakturou nebo převodním příkazem na náš bankovní účet (64804761/0100) pod přiděleným variabilním symbolem (nebo výjimečně hotově po dohodě s manažerem akce). 

5. Daňový doklad o provedené platbě bankovním převodem obdrží klient mailem ve formátu pdf. V případě úhrady v hotovosti obdrží zákazník ve stejnou dobu zjednodušený daňový doklad. 

6. Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme písemně nebo mailem. 

7. Storno objednávky nelze uplatnit, pokud byl klientovi již zaslán kód nebo heslo. 

8. Zpravidla po připsání požadované ceny na náš účet, obdrží klient přístupový kód nebo heslo pro spuštění videa a je mu zaslán učební text mailem (pokud je součástí balíčku s videem – tato skutečnost je uvedena na web stránkách DTO CZ). 

9. Platnost kódu nebo hesla může být časově omezena; doba omezení je uvedena buď na stránkách DTO CZ u daného videa, nebo tuto informaci klient obdrží mailem společně s přihlašovacím kódem nebo heslem. 

10. Klient si nesmí pořizovat kopie videa ani šířit kód nebo heslo; jinak je DTO CZ oprávněn v případě prokázání úniku nárokovat pokutu ve výši 150.000,- Kč. 

11. DTO CZ nenese odpovědnost za špatný přenos videa vlivem nedostatečného připojení klienta k internetu.

V Ostravě
Aktualizováno: 2. 9. 2022

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.