Novinky

Kdy vám proplatí ÚP kurz?

Podmínky pro poskytnutí platby za kurz Úřadem práce ČR po absolvování rekvalifikace nebo kurzu dalšího vzdělávání

Zdroj: https://www.mpsv.cz/documents/20142/5208819/Podmin...

Na uhrazení ceny zvolené rekvalifikace nebo poskytnutí příspěvku na kurz dalšího vzdělávání není právní nárok. Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) má právo posoudit, zda cenu kurzu nebo příspěvek na kurz uhradí. Při kladném stanovisku vydá ÚP ČR „Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu po úspěšném absolvování rekvalifikace“/„Potvrzení o poskytnutí příspěvku na úhradu kurzu digitálního vzdělávání“ na základě kterého může uhradit cenu zvolené rekvalifikace pouze při splnění určitých podmínek, které upravuje zákon o zaměstnanosti.


A. ÚP ČR může uhradit cenu zvolené rekvalifikace za těchto podmínek

1. Účastníkem zvolené rekvalifikace může být pouze zájemce o zaměstnání vedený v evidenci zájemců o zaměstnání nebo uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR (dále také „zájemce o kurz“ nebo „účastník“).

2. Zájemce o kurz si může v Databázi rekvalifikací a dalšího vzdělávání (dále jen „Databáze“) zvolit kurz rekvalifikační kurz (dále také „kurz“) a vzdělávací zařízení, které má kurz realizovat. ÚP ČR pro zájemce o kurz nevyhledává ani nezajišťuje žádné potřebné dokumenty ani vhodné vzdělávací zařízení.

3. Jestliže rekvalifikační zařízení před vstupem na rekvalifikaci požaduje doložení vstupních podmínek, jako například posouzení zdravotního stavu lékařem nebo doložení dosaženého stupně vzdělání, je povinností zájemce/uchazeče o zaměstnání dokument doložit. Náklady s tím spojené si hradí zájemce o kurz sám. ÚP ČR nehradí ani jiné náklady, které mohou zájemci o kurz v souvislosti s realizací kurzu vzniknout.

4. Přihláška na rekvalifikaci („Zájem o zvolenou rekvalifikaci“) musí být prostřednictvím této on-line aplikace zaslána nejméně 30 dnů před termínem zahájení rekvalifikace, aby mohla být administrativně zpracována a posouzena odbornou komisí ÚP ČR. Schválení rekvalifikace se posuzuje s ohledem ke zdravotnímu stavu zájemce o zvolenou rekvalifikaci, jeho kvalifikaci, schopnostem, pracovním zkušenostem a stávajícímu nebo budoucímu pracovní uplatnění. O schválení rekvalifikace bude zájemce o zvolenou rekvalifikaci informován. V případě zamítnutí obdrží písemné zdůvodnění.

5. V případě, že bude ÚP ČR cenu rekvalifikace hradit, zašle zájemci o zvolenou rekvalifikaci před zahájením rekvalifikace „Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu“.

6. Maximální finanční částka, kterou může ÚP ČR vynaložit na zvolenou rekvalifikaci jednoho zájemce o zvolenou rekvalifikaci, nesmí v období tří po sobě následujících kalendářních let ode dne nástupu na první kurz zvolené rekvalifikace přesáhnout 50 000 Kč. Do výše maximálního limitu může ÚP ČR v uvedeném období uhradit cenu za jednu nebo i více rekvalifikací. Finanční částku, která přesahuje tento limit, může zájemce o zvolenou rekvalifikaci uhradit sám. Cenu rekvalifikace hradí ÚP ČR rekvalifikačnímu zařízení.

7. ÚP ČR uhradí cenu zvolené rekvalifikace pouze při úspěšném ukončení rekvalifikace a po předložení dokladu o úspěšném absolvování rekvalifikace.

8. Pokud účastník rekvalifikační kurz nedokončí z vážných důvodů, ÚP ČR uhradí rekvalifikačnímu zařízení cenu rekvalifikace nebo její poměrnou část. Jestliže účastník nedokončí rekvalifikaci bez vážných důvodů, ÚP ČR cenu nehradí. V takovém případě hradí cenu účastník rekvalifikace. Závažnost důvodů posuzuje ÚP ČR podle zákona o zaměstnanosti (§ 5).

9. Účastník je po dobu účasti na rekvalifikaci povinen plnit studijní nebo výcvikové povinnosti stanovené rekvalifikačním zařízením. Případné změny související s jeho účastí na rekvalifikaci ihned oznámí ÚP ČR.

10. „Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu“ přestane platit, jestliže rekvalifikace nezačne do 60 kalendářních dnů od plánovaného termínu zahájení uvedeného v tomto potvrzení.

11. Pokud se změní termín ukončení kurzu (uvedený v „Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu“) o více než 30 kalendářních dnů, ÚP ČR uhradí cenu zvolené rekvalifikace jen při akceptaci této změny.

12. ÚP ČR může hradit cenu rekvalifikace pouze po dobu, po kterou je uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání souvisle veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo evidenci zájemců o zaměstnání.

13. Pokud po ukončení rekvalifikace účastník bez vážných důvodů odmítne nastoupit do zaměstnání, které odpovídá nově získané kvalifikaci a které mu zprostředkuje ÚP ČR, je povinen ÚP ČR cenu zvolené rekvalifikace uhradit.

B. ÚP ČR může poskytnout příspěvek na kurz dalšího vzdělávání za těchto podmínek

1. Kurzu digitálního vzdělávání se může účastnit pouze zájemce o zaměstnání vedený v evidenci zájemců o zaměstnání nebo uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR.

2. Uchazeč o zaměstnání/zájemce o zaměstnání (dále také „zájemce o kurz“ nebo „účastník“) si může v Databázi rekvalifikací a dalšího vzdělávání (dále jen „Databáze“) zvolit kurz digitálního vzdělávání (dále jen „kurz“) a vzdělávací zařízení, které má kurz realizovat. ÚP ČR pro zájemce o kurz nevyhledává ani nezajišťuje žádné potřebné dokumenty ani vhodné vzdělávací zařízení.

3. Jestliže vzdělávací zařízení před vstupem na rekvalifikaci požaduje doložení vstupních podmínek, jako například posouzení zdravotního stavu lékařem nebo doložení dosaženého stupně vzdělání, je povinností zájemce/uchazeče o zaměstnání dokument doložit. Náklady s tím spojené si hradí zájemce o kurz sám. ÚP ČR nehradí ani jiné náklady, které mohou zájemci o kurz v souvislosti s realizací kurzu vzniknout.

4. Přihláška na kurz („Zájem o kurz digitálního vzdělávání“) musí být prostřednictvím Databáze zaslána on-line nejméně 30 dnů před termínem zahájení kurzu, aby mohla být administrativně zpracována a posouzena odbornou komisí ÚP ČR.

5. V případě, že bude ÚP ČR poskytovat Příspěvek, předá v Databázi zájemci o kurz před jeho zahájením „Potvrzení o poskytnutí příspěvku na úhradu kurzu digitálního vzdělávání“. V případě zamítnutí obdrží zdůvodnění.

6. Maximální finanční částka, kterou může ÚP ČR vynaložit na kurz/y jednoho zájemce o kurz, nesmí v období 3 kalendářních let ode dne nástupu na první kurz dalšího vzdělávání přesáhnout 50 000 Kč. Do výše maximálního limitu může ÚP ČR v uvedeném období poskytnout Příspěvek za jeden nebo i více kurzů. Finanční částku, která přesahuje tento limit, může zájemce o kurz uhradit sám. Příspěvek hradí ÚP ČR na účet vzdělávacího zařízení.

7. ÚP ČR poskytuje Příspěvek ve výši 82 % konečné ceny kurzu. Příspěvek bude nižší v případě překročení limitu maximální finanční částky uvedené v bodě 6. V takovém případě bude výše příspěvku stanovena do uvedeného limitu.

8. Zájemce o kurz je povinen před započetím kurzu uhradit vzdělávacímu zařízení zálohovou fakturu ve výši rozdílu ceny kurzu a Příspěvku.

9. ÚP ČR poskytne Příspěvek, pokud účastník absolvuje celý kurz, minimálně však 80 % vyučovacích hodin. Povinně počet absolvovaných hodin kurzu, za dodržení podmínky absolvování 80 % vyučovacích hodin, musí být nejméně 16 vyučovacích hodin.

10. ÚP ČR poskytne účastníkovi Příspěvek i v případě nižší účasti, než je uvedeno v bodě 9 této části podmínek v případě, že se kurzu neúčastnil z vážných důvodů dle § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti s výjimkou bodu 5. a 7. tohoto zákona, jestliže důvody k neúčasti jednoznačně nespočívaly v jeho svobodném rozhodnutí a nemohl je ovlivnit ani mu nebyly a nemohly být známy před jeho nástupem do kurzu.

11. Jestliže je specifikován způsob ověření získaných znalostí a dovedností v kurzu požadavkem na absolvování závěrečné zkoušky, je podmínkou poskytnutí Příspěvku rovněž úspěšné vykonání této zkoušky. V takovém případě poskytne ÚP ČR účastníkovi Příspěvek až po předložení dokladu o úspěšném absolvování této zkoušky. Závazný způsob ověření získaných znalostí a dovedností v kurzu je uveden na kartě kurzu v Databázi.

12. V případě nižší účasti na kurzu, pokud účastník nepředloží doklady osvědčující vážné důvody dle bodu 10 této části nebo v případě neúspěšného vykonání zkoušky nebo nedostavení se ke zkoušce (je-li požadována), ÚP ČR Příspěvek neposkytne. V takovém případě hradí celou cenu kurzu účastník.

13. Účastník je po dobu účasti v kurzu povinen plnit studijní nebo výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením. V opačném případě vzdělávací zařízení neprodleně oznámí ÚP ČR, že účastník tyto povinnosti neplní.

14. „Potvrzení o poskytnutí příspěvku na úhradu kurzu digitálního vzdělávání“ přestane platit, jestliže kurz nezačne do 60 kalendářních dnů od plánovaného termínu zahájení uvedeného v tomto potvrzení.

15. Pokud se změní termín ukončení kurzu (uvedený v „Potvrzení o poskytnutí příspěvku na úhradu kurzu digitálního vzdělávání“) o více než 30 kalendářních dnů, ÚP ČR uhradí cenu kurzu jen při akceptaci této změny na základě písemné žádosti vzdělávacího zařízení.

16. ÚP ČR může hradit cenu na kurz pouze po dobu, po kterou je uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání souvisle veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo evidenci zájemců o zaměstnání.

ava

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.