Účetnictví, daně, mzdy

Účetní

rekvalifikační kurz, kde se vše naučíte na praktických příkladech
Náplní kurzu je kompletní účtování od zavedení účetní jednotky až po účetní uzávěrku.
Termín:
st 27. 9. 2023 - st 29. 11. 2023, 15:00 - 19:00, odpolední kurz
Rozsah:
Obsah:

výuka bude probíhat každé pondělí a středu, od 15.00 hodin.

- Zákon o účetnictví a úvod do účetnictví - Rozvaha, majetek a zdroje krytí, náklady a výnosy, účtová osnova, účtový rozvrh. Princip účetnictví, druhy účtů, účetní knihy, účetní zápisy.

- Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Charakteristika dlouhodobého majetku, oceňování, pořizování, odpisování,vyřazování.

- Účtová třída 1 - Zásoby. Materiál, zboží, zásoby vlastní výroby (charakteristika oceňování, účtování způsobem A a B)

- Procvičování výuky na souvislých příkladech u dlouhodobého majetku a zásob.

- Účtová třída 2 - Finanční účty, pokladna, ceniny, účty v bankách a úvěry, atd.

- Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy: zúčtování daní (vazba na daňový řád) a dotací, přechodné účty aktiv a pasiv, kursové rozdíly. Pohledávky a závazky (dluhy), zálohové faktury

- Mzdy. - Účtování mezd, analytická evidence u mezd, pojištění zdravotní a sociální

- Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, výsledek hospodaření a jeho rozdělení, rezervy atd. Základní kapitál a kapitálové fondy, vznik obchodních korporací.

- Procvičování výuky na souvislých příkladech: účty, zúčtovací vztahy, kapitálové účty a dlouhodobé závazky a ukázka vhodného programu na Pc.

- Účtová třída 5 a 6 - Náklady a výnosy: Daňové uznatelné a neuznatelné náklady, účtování provozních, finančních a mimořádných nákladů výnosů - příklady, atd. Charakteristika nákladů a výnosů, vazba na zákon o daních z příjmů dle §24 a §25.

- Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty: Stanovení základu daně, výpočet a zaúčtování daně z příjmů, podrozvahové účty a další. Uzavírání účetních knih, použití závěrkových účtů.

- Účetní závěrka a opakování učiva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, vnitropodnikové směrnice, ověření účetní závěrky auditorem, výroční zpráva, zveřejnění údajů z účetní závěrky, výroční zpráva, opakování v příkladech.

- Písemná zkouška - TEST 

-  Poté předání osvědčení na profesní činnost Účetnictví.

Lektoři:
Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
Poznámka:

Rekvalifikační kurz Účetnictví je koncipován tak, aby byl úplný začátečník schopen po absolvování kurzu vést účetnictví pro malé a střední firmy. Náplní kurzu je kompletní účtování od zavedení účetní jednotky až po účetní uzávěrku.

Kurz probíhá v odpoledních hodinách, 2x týdně v pondělí a středu. Prezence od 14.30 hodin Začátek výuky od 15.00 hodin.

Pro výuku je nutné si zakoupit ÚZ magazín Účetnictví podnikatelů, který si můžete pořídit v DTO CZ v přízemí vedle vrátnice v prodejně norem.

PODMÍNKY:

- Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a částečné praktické znalosti ekonomiky  

INFORMACE PRO NEZAMĚSTNANÉ

- Kurz si můžete nechat proplatit Úřadem práce, v rámci zvolené rekvalifikace - Rádi Vám pomůžeme!!!  

INFORMACE PRO FIRMY:  

- Možnost krytí kurzu projektem POVEZ

Cena:
9 190 Kč vč. DPH
Poznámka: HRAZENO ÚŘADEM PRÁCE

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(5,9MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.