Ekologie, EMS

MANAŽER EMS

Cena včetně DPH
32 670 Kč

Detaily kurzu

Název:
MANAŽER EMS
Cena:
32 670 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Ing. Gabriela Kašoková, +420 595 620 154, email: g.kasokova@dtocz.cz
Garant:
Ing. Kateřina Němčíková
Rozsah:
150 hodin + 4 hodiny zkoušky
Lektoři:
Ing. Kateřina Němčíková
Ing. Bohuslav Novák
Ing. Jana Bouchalová
Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Ing. Lumír Pektor
Program:
Kurz Manažer EMS je určen pro pracovníky organizací, kteří zajišťují řízení environmentálního managementu, jsou na pozici firemního ekologa, popř. pro všechny pracovníky, kteří si chtějí zvýšit podvědomí a požadavky v oblasti ochrany životního prostředí.

Z obsahu kurzu Manažer EMS:
1. modul: Úvod do environmentálního managementu (termín 21.- 25. května 2018)
2. modul: Environmentální legislativa (termín 11. - 15 června 2018)
3. modul: Environmentální a prevenční programy (termín 10. - 12. září 2018)
4. modul: Manažerské nástroje a dovednosti pro EMS (termín 8. - 11. října 2018)
5. modul: Interní audity a přezkoumání vedením (termín 12. - 14. listopadu 2018)

Zkoušky 15. listopadu 2018

Prezence: 7:30 - 8:00 hod.
Výuka první až předposlední den modulu: 8:00 - 16:00 hod.
Výuka poslední den: 8:00 - 14:00 hod.

Z obsahu kurzu "Úvod do environmentálního managementu":
Úvod do problematiky životního prostředí (základní pojmy a zásady ochrany životního prostředí)
Úvod do EMS - environmentální systém managementu
Struktura právních norem v ČR, základní environmentální legislativa, správní řád, výkon státní správy
Základní požadavky EMS dle normy ČSN EN ISO 14001
Úvodní environmentální přezkoumání dle ISO 14004
Program environmentálního samohodnocení - ESAP (úvodní přezkoumání), postupy měření a hodnocení environmentálních dopadů
Metody identifikace a hodnocení významnosti environmentálních dopadů a aspektů
Hodnocení environmentálního profilu dle ISO 14031 a 14032 a hodnocení environmentální výkonnosti

Z obsahu kurzu "Environmentální legislativa":
Řízení agendy ekologie
Nakládání s vodami o ochrana vod
Nakládání s odpady, obaly
Nakládání s chemickými látkami (NCHLS)
Prevence závažných havárií (PZH)
Ochrana ovzduší
Ekologická újma (EÚ)

Z obsahu kurzu "Environmentální a prevenční programy":
Metody a postupy pro zaznamenávání úsudků o environmentálních jevech
Manipulace, skladování a přeprava nebezpečných látek
Hospodaření s energií
Integrovaná prevence (IPPC)
Integrovaný registr znečišťování (IRZ)
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
Management rizik
Havarijní připravenost a havarijní plánování (HP)

Z obsahu kurzu "Manažerské nástroje a dovednosti pro EMS":
Normy pro systémy environmentálního managementu, vztahy k jiným systémům managementu
Mezinárodní normalizační aktivity a EMAS
Základy systémů managementu (druhy systémů managementu, metody managementu, politiky organizace, organizační struktury)
Organizační, rozhodovací, informační a komunikační struktury
Struktura systému environmentálního managementu (plánování, dokumentace, provoz systémů managementu)
Kontrola a měření
Zavádění procesního přístupu
Posuzování vlivů na životní prostředí

Z obsahu kurzu "Interní audity a přezkoumání vedením":
Typy auditů, cíle auditů, postupy při auditech, zákaznické audity
Environmentální neshody, nápravná a preventivní opatření
Výklad ISO 14011 (pro auditory), odborná způsobilost auditorů
Možné auditní důkazy o postupné implementaci a údržbě systému EMS
Plánování a příprava auditů EMS - praktický nácvik auditu EMS
Přezkoumání a zlepšování EMS vedením organizace
Zprávy o ŽP, EMS
Další směřování EMS (ISŘ)
Poznámka:
V ceně kurzu Manažer EMS jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky a malé občerstvení.
Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 19011.

Na závěr kurzu Manažer EMS obdrží účastníci osvědčení o absolvování a získají možnost přihlásit se k personální certifikaci na funkci Manažer EMS, případně Auditor EMS.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,1MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.