Facility management, správa majetku a budov

2. Správce nemovitostí - Facility manager - Pardubice 2024

Rekvalifikační kurz s uceleným přehledem z oblasti správy majetku a provozu budov.
Kurz pořádá DTO CZ, s.r.o. společně s domem techniky Pardubice. Absolvent kurzu se stane vzdělaným odborníkem, skvěle připraveným na výkon v oboru Facility managera.
Termín:
čt 26. 9. 2024 - čt 12. 12. 2024, 9:00 - 16:00
Rozsah:
150 hodin
Obsah:

ÚČASTNÍK  KURZU OBDRŽÍ JAKO BONUS UNIKÁTNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY - KNIHU FACILITY MANAGEMENT VE ZKRATCE (platí pro účastníka celého kurzu)

Jednotlivé semináře budou termínově uvedeny v programu a můžete se zúčastnit jen vybraných témat. Cena za jeden seminář je 3200 Kč + 21% DPH = 3872 Kč.

Vyberte si z nabídky seminář a přihlaste se prostřednictvím emailu: ZDE


Prezence: od 8.30 hodin Začátek kurzu: 9.00 hodin

ODBORNÝ PROGRAM: 

TÉMA 1 

Úvod do problematiky správy majetku a provozu budov - Vize, strategie správy majetku a facility managementu 21. století   

- Úvod do kurzu, ekonomická, technická a právní, provozně - technická, strategický operativní management, myšlenková mapa z MESM.   

TÉMA 2 Poruchy a rekonstrukce budov - HVAC, MaR, BMS - IoT    

- Konstrukce staveb/budov. Kategorizace poruch a závad, algoritmy postupů při jejich registraci, evidenci a odstraňování, možnost využití metod BIM.   

TÉMA 3 Energetický management  

- Aktivní energetický dispečink budovy, TZB pro energetický management, ISO 50001 - Optimalizace energetických systémů a spotřeby energií.   

 TÉMA 4  Technická zařízení budov /TZB/ - MaR, IoT, pravidelná údržba, prediktivní a preskriptivní TSB, HVAC   

- Přehled technických zařízení a VZT pro tvorbu složek vnitřního prostředí budov, technické aspekty provozování technických zařízení budov.  

TÉMA 5   

Stavební a technická správa majetku  

- Stavebně-technická analýza staveb, plánování údržby a oprav, stanovení orientačních cenových nákladů, základní legislativa k VTZ, údržba a BIM  - Pasportizace, údržba a obnova, životnost a opotřebení. Orientační oceňování stavebních prací.   

TÉMA 6 Manažerské dovednosti - Leadership, řízení lidských zdrojů, HR ve facility managementu, soft skills 

- Vedení lidí, komunikace. Zvládání konfliktů, time management.  

TÉMA 7 Hodnota spravovaných nemovitostí - Sustainability, nemovitostní trh, oceňování majetků   

- Oceňování nemovitostí. Životnost a opotřebení, orientační oceňování stavebních prací.   

TÉMA 8  Údržba a provoz budov - MaR, IoT, pravidelná údržba, prediktivní a preskriptivní TSB, 

- Stavební a technická správa nemovitostí. Orientační oceňování údržbových stavebních prací.    

TÉMA 9 

BOZP a PO při správě budov - BOZP z hlediska facility managera, řízená dokumentace BOZP & PO   

- Využívání dokumentace skutečného provedení staveb při jejich provozu. Požadavky na účastníky výstavby ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Požadavky BOZP na staveništi ze zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

TÉMA  10 

Katastr nemovitostí pro správce - katastrální operát, co se zapisuje do KN, LV   

- Obsah katastru nemovitostí.  - Předmět evidence katastru nemovitostí (pozemky, budovy, jednotky, práva stavby, vodní díla). Poskytování údajů z katastru nemovitostí.   

TÉMA 11  

Základy managementu 

- Rozvoj poznání v oblasti stavebních investic projektového managementu, podnikového managementu, prostorové ekonomiky, hodnotové analýzy, managementu jakosti, marketing managementu a managementu rizika.  

TÉMA 12  Zásady provozu budov - Soft skills pro řízení produktivní provoz budovy,  zákonné povinnosti vlastníka budov, provozní řády, O&M manuály    

- Zákonné povinnosti vlastníka, SLA smlouva, dokumentace staveb, správa bytových domů.   

TÉMA 13 

BIM a GIS ve správě majetku a provozu budov 

- CAFM review, BIM connection, CDE - BIM a a facility management, využití GIS pro FM.  

TÉMA 14 

Časová hodnota peněz, hodnocení investic a žádost o úvěr  

- Tvorba budgetu, řízení a příprava bgt, cashflow TSB, nákladové položky správ budov.  Vymezení časové hodnoty peněz, hodnocení investice a náklady kapitálu, žádost o úvěr, případová studie 

TÉMA 15 

 Facility management v evropském a světovém kontextu 

- Outsourcing/inhouse přístup, KPI, SLA - Standardy ve facility managementu. Vnímání FM v čase a v evropském a světovém kontextu. 

TÉMA 16 

Energetické aspekty správy budov - Energetický audit, aktivní i pasivní kroky pro energy management budovy    

- Energetický audit a energetická certifikace budov. Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Možnost využití SW podpory při sledování energií.  

TÉMA 17  

Služby při správě a provozu budov /FM služby v praxi/ - Soft skills v IFS (CLEA, TSB, Security, landscaping, gardening, snow removing, fleet) & CAFM    

- FM služby na straně poskytovatele FM a FM služeb + komunikace s klienty, dokumentace, převzetí služeb, kontrolní procesy atd. FM služby na straně klienta v segmentu školství (státní správy) + SLA a KPI služeb, Outsourcing vs. Insourcing služeb, zadávací řízení výběru poskytovatele atd. Výkon FM služeb a specifické FM služby /atypické podpůrné procesy/.   

TÉMA 18  

Informační a komunikační technologie při správě budov - CAFM review, BIM connection, CDE   

- Výkon správy majetku a problematika výkonu správy majetku - ICT ve FM a SW podpora FM. CAFM - Informační systémy facility managementu. Workflow v procesu sledování zakázek a FM činností. Provozní informační systémy - možnosti ad hoc. využití.   

TÉMA 19  

Typologické zásady navrhování a užívání budov - Bezbariérové užívání staveb   

- Základní všeobecné typologické zásady navrhování a užívání budov na podkladě obecných požadavků na výstavbu. 

TÉMA 20  

Praktické příklady k tématům z učiva  - Sdílení Best Practice účastníků kurzu. 

- Zkušenosti se správou veřejných institucí a prohloubení znalostí a praktických dovedností z podnětu účastníků u dosud probraných témat. Konzultace k závěrečným pracím.  

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA - 12. 12. 2024

ABSOLVENT KURZU SE STANE TECHNICKY VZDĚLANÝM ODBORNÍKEM, KTERÝ MÁ ZNALOSTI:  • v teoretickém pojetí z oblasti managementu právo a legislativu, • v investičním procesu oblast plánování a kalkulace doplněnou znalostmi ekonomického zvažování každého strategického, taktického či operativního řešení, • nové legislativy v oblasti stavebního minima, • v oblasti praktického výkonu Správy majetku a provozu budov, • v oblasti správy a provozu nemovitého majetku a využívání investic, • v oblasti provozní potřeby uživatelů objektů se schopnostmi soustředit se i na specifické provozní detaily správy nemovitostí, • v pořizování dlouhodobého majetku (investic) v soukromé i veřejné sféře, který je vždy složitý, časově, finančně i organizačně náročný, vč. neméně významné exploatační fáze procesu (provozování, údržby, oprav či rekonstrukce majetku stavebního a strojního charakteru), • a je připraven být zodpovědný za optimální provoz budov, jejich technická zařízení, funkceschopnost veškeré činnosti probíhající uvnitř i vně budov a umí: o posoudit hospodárné vynakládání soukromých a veřejných financí v provozu správy a souvisejících služeb, zejména movitého majetku o svůj vědomostní potenciál uplatňovat jak u investorů, developerských společností v oblastech budování objektů s vysokou užitnou hodnotou a nízkými provozními náklady, tak u vlastníků nemovitostí a organizací vykonávajících správu nemovitostí, jako realitních kancelářích, velkých průmyslových podnicích, ve středním a vysokém managementu, administrativních a obchodních center, ale i v organizacích podléhajících veřejné správě jako jsou nemocnice a státní instituce. Pro ověření nabytých znalostí budou kurzisté zpracovávat závěrečnou práci, která bude souviset s výkonem správy majetku provozem budov na konkrétním stavebním objektu, a do které promítnou všechny své dosud nabyté znalosti.

KURZ JE URČEN ZEJMÉNA PRO:
• všechny firmy s provozem a údržbou – právnické i fyzické osoby, • státní správu, úřady, školství a instituce, • společenství vlastníků, • vlastníky nemovitostí a organizace vykonávající správu nemovitostí • realitní kanceláře • velké průmyslové podniky, • střední a vysoký management a administrativní a obchodní centra • ale i pro organizace podléhající veřejné správě – nemocnice, státní instituce, • a všem těm, kteří v praxi zkušenosti mají a doplní si je uceleným vzděláním potřebným budoucí profese, která pro tuto činnost bude podmínkou a všechny zájemce k doplnění nejnovější legislativy v oboru, vč. doladění všech nových změn zákonů: (Stavební zákon – Ekonomická legislativa – manažerského vzdělávání ve "Facility management" – v základním přehledu z oblasti správy majetku a provozu budov – ve stavebním minimu vybraných statí stavební problematiky – v praktické problematice výkonu Správy majetku a provozu budov.  DOPORUČENÉ PODMÍNKY:  minimálně středoškolské vzdělání

Lektoři:
KOLEKTIV ZKUŠENÝCH ODBORNÍKŮ S DLOUHOLETOU PRAXÍ
Poznámka:

INFORMACE PRO NEZAMĚSTNANÉ:
Kurz si můžete nechat proplatit Úřadem práce, v rámci zvolené rekvalifikace - Rádi Vám pomůžeme!!! 

Jednotlivé semináře budou termínově uvedeny v programu a můžete se zúčastnit jen vybraných témat.  

Jednotlivá soustředění proběhnou vždy od 9.00 hod - do cca 16.30 hod. 

První den je prezence účastníků od 8.30 hod. 

V CENĚ JE ZAHRNUTO: - UNIKÁTNÍ SADA výukových materiálů (lektoři výukové materiály připraví a následně budou odeslány všem přihlášeným, elektronickou cestou před přednáškou jednotlivých bloků) a drobné občerstvení.

Cena:
40 000 Kč vč. DPH

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.